Питання для самоконтролю

Тема 1. Світове значення античної культури

 1. У чому полягає суттєва відмінність античної культури від культур Давнього Сходу?
 2. Які основні періоди розвитку античної цивілізації? Дайте коротку характеристику кожного з них.
 3. В якому літературному творі вперше зустрічається слово “культура”?
 4. Пояснити етимологію слова “культура”.
 5. Які типи культур Вам відомі?
 6. Коли вперше було використано термін “античність”? Що він означає?
 7. Культура яких народів стала основою античної цивілізації?
 8. Які джерела вивчення античної культури Ви знаєте?
 9. Які суміжні дисципліни використовуються для вивчення античної культури?

 

Тема 2. Географія Стародавньої Греції

 1. На які основні частини поділялася Греція? Окреслити географічні межі окремих частин Греції.
 2. На які племена розподілялося населення Греції?
 3. Яким чином географічний фактор визначав розвиток давньогрецької культури?
 4. Назвати основні місця видобутку мармуру, каменю та глини у Давній Греції.
 5. Де давні греки видобували мідь, срібло та золото?
 6. Які сільськогосподарські культури вирощували давні греки? Чому?

 

Тема 3. Егейська культура (ІІІ тис. – ХІІ ст. до н. е.)

 1. Які причини занепаду критської цивілізації?
 2. Назвати основні пам’ятки культури Егейського світу.
 3. Які міфи пов’язані з історією острова Крит?
 4. Хто розкопав Великий та Малий палаци на Кносі? Хто розкопав Мікени?
 5. Поясніть терміни “мінойська культура”, “кікладська культура” та “елладська культура”.
 6. Які основні періоди виокремлюють в історії розвитку критської культури?
 7. Що є основним джерелом відомостей про життя та побут мешканців Давнього Криту?
 8. Чи існувало на Криті рабство? Що таке “домашнє рабство”? Які його характерні риси?
 9. З якими державами Крит мав торгівельні зв’язки? Що було предметом експорту та імпорту?
 10. Назвати основні культурно-політичні центри Егейського світу.
 11. Хто та коли розшифрував лінійне письмо Б? Назвати основні риси лінійного письма Б.
 12. Що таке стиль “камарес”?
 13. Що таке “мегарон”?
 14. Як крито-мікенська архітектура вплинула на формування та подальший розвиток античної архітектури?
 15. Назвати основні причини та напрямки колонізації ІІ тис. до н. е.
 16. Коли та чому відбувалася Троянська війна?
 17. Які наслідки мало переселення дорійців для подальшого розвитку культури?

 

Тема 4. Культура Греції гомерівського періоду (ХІІ-ІХ ст. до н. е.)

 1. У чому проявлявся занепад культури гомерівського періоду порівняно з крито-мікенською культурою?
 2. Пояснити суть “гомерівського питання”.
 3. Що таке ксоани?
 4. Розповісти історію формування давньогрецького алфавіту.
 5. Що таке бустрофедон?
 6. Чим відрізняється геометричний стиль від інших художніх стилів?
 7. Яку роль відігравали ігри у житті давніх греків?
 8. Назвати основні міста проведення змагань у гомерівській Греції.

 

Тема 5. Культура Греції періоду архаїки (VIII-VI ст. до н. е.)

 1. Коли і чому відбувається Велика грецька колонізація?
 2. Показати на карті основні напрямки колонізаційного руху греків у VIII-VI ст. до н. е.
 3. Які наслідки мала Велика грецька колонізація VIII-VI ст. до н. е.?
 4. Що таке метрополія?
 5. Який характер мав колонізаційний рух VIII-VI ст. до н. е.?
 6. Яким чином вплинула колонізація на суспільно-економічне життя Греції у VIII-VI ст. до н. е.?
 7. Назвати найбільші колонії Давньої Греції на Апенінському півострові.
 8. Що було предметом імпорту та експорту у архаїчній Греції?
 9. Розповісти історію появи монет у Греції.
 10. Що таке тимократія?
 11. Чому було здійснено запис звичаєвого права та які наслідки він мав?
 12. Що таке тиранія? Назвати імена афінських тиранів.
 13. Яку роль у розвитку афінської державності відіграла тиранія?
 14. Що таке сейсахтея?
 15. Чому про Драконтівські закони говорили, що вони написані кров’ю?
 16. Що таке остракізм? Яке питання вносилося на народні збори згідно закону про остракізм?
 17. Чим відрізнявся суспільно-політичний лад у Афінах та у Спарті? Яким чином це впливало на розвиток культури зазначених полісів?
 18. Що таке криптії?
 19. Що таке кіклічні поеми?
 20. Окреслити особливості розвитку давньогрецької лірики в архаїчний період. Назвати основних представників.
 21. Чому філософія зародилася саме у Давній Греції?
 22. Що намагалися зрозуміти та визначити перші давньогрецькі філософи?
 23. Що первісно позначав термін ἱστορίη?
 24. Хто такі логографи? Назвати найвидатніших з них.
 25. З чим було пов’язане зародження давньогрецької архітектури?
 26. Чим відрізняється архітектура Давньої Греції періоду архаїки від архітектури крито-мікенського періоду?
 27. Яким чином співвідносяться назви архітектурних ордерів з географічними областями їх поширення?
 28. Назвати основні архітектурні ордери та окреслити їх характерні риси.
 29. Хто побудував святилище Артеміди в Ефесі, яке у 356 р. до н. е. було знищене Геростратом?
 30. Що таке курос та кора?
 31. Пояснити, що вкладали греки у поняття “архаїчна посмішка”.
 32. Які види керамічних виробів існували у Греції архаїчного періоду? Чим було зумовлене таке розмаїття?
 33. Чим відрізняється червонофігурний від чорнофігурного стилю розпису? Назвати найвидатніших представників кожного з них.
 34. Що таке пінака?

Тема 6. Культура Греції класичного періоду (V-IV ст. до н. е.)

 1. На які підперіоди традиційно поділяють класичний період культури Давньої Греції? З чим це пов’язане?
 2. Назвати найбільш видатні битви Греко-перських війн.
 3. Які наслідки для розвитку грецької культури мали Греко-перські війни?
 4. Чому починається Пелопонеська війна та які наслідки має?
 5. Розповісти про битву Леоніда та 300 спартанців проти персів.
 6. Яку мету мало створення Коринфського союзу грецьких полісів?
 7. Які характерні риси афінської демократії Ви можете назвати?
 8. Хто такі демагоги? У чому полягала їх суспільно-політична роль?
 9. Схарактеризувати особливості класичного рабства.
 10. Що було метою виховання у Афінах? Чим система афінського виховання відрізнялась від виховання у Спарті?
 11. Які навчальні дисципліни були основними у давньогрецькій школі?
 12. Що таке гімнасії та палестри?
 13. Пояснити роль симпосионів у розвитку культури Греції класичного періоду.
 14. Які основні філософські школи розвинулися у Греції класичного періоду?
 15. Назвати представників кінічної філософської школи. Що було основою їх філософського вчення?
 16. Окреслити головні відмінності філософських вчень Платона та Арістотеля.
 17. Хто з філософів входив до списку семи мудреців? Хто з них вважався наймудрішим?
 18. Яка галузь науки набула найбільшого розвитку у класичний період?
 19. Які обряди стали основою зародження давньогрецького театру?
 20. Назвати імена найвидатніших трагедіографів класичного періоду та їх твори.
 21. Які теми є головними у творчості давньогрецьких комедіографів?
 22. Назвати нові художні тенденції у мистецтві класичного періоду.
 23. Назвати найвидатніші пам’ятки архітектури класичного періоду.
 24. Ким було встановлено художній канон скульптури?
 25. Назвати імена давньогрецьких скульпторів класичного періоду та їх найвідоміші роботи.
 26. Чому стиль, створений Скопасом, називають патетичним?
 27. Кого з давньогрецьких живописців називали “майстром тіней”? Чому?
 28. З іменем якого живописця пов’язують перше використання техніки енкаустики?
 29. Чим відрізняється техніка білофонного вазопису? Де вона переважно використовується?
 30. Хто такі софісти? Яким чином вони впливали на розвиток культури класичного періоду?
 31. Яку роль відігравало ораторське мистецтво у розвитку давньогрецької культури?
 32. Чому Ціцерон назвав Геродота “батьком історії”?
 33. У чому полягають традиційність та новаторство історіографії класичного періоду?

Тема 7. Культура Греції елліністичного періоду (338-30 рр. до н. е.)

 1. У чому полягає специфіка еллінстичного періоду розвитку грецької культури?
 2. Пояснити значення терміна “еллінізм”.
 3. Хто такі діадохи?
 4. Чому у Греції ІІІ ст. до н. е. відбувається економічний занепад? У чому він виражається?
 5. Які царства утворилися на території колишньої імперії Александра Македонського?
 6. Які головні наслідки для розвитку культури Давньої Греції мало її завоювання Александром Македонським?
 7. Назвати найбільші культурні центри елліністичного світу.
 8. Окреслити вплив Сходу на грецькі релігійні уявлення елліністичного періоду.
 9. У чому виражалося поширення культу правителів у елліністичний період? Що таке проскінесіс?
 10. Яке основне питання намагалися вирішити філософські школи елліністичного періоду?
 11. Які найбільші філософські школи елліністичного періоду Ви знаєте? Що є основою їх вчень?
 12. У чому полягав енциклопедизм грецьких науковців елліністичного періоду?
 13. Який головний фактор сприяв розвитку географії у еллінстичний період? Хто такі крокоміри?
 14. Окреслити основні галузі науки, які розвивалися у елліністичних державах; назвати їх основних представників.
 15. У чому полягало протистояння аналогістів та аномалістів?
 16. Що таке друга софістика? Назвати її основних представників.
 17. Чим відрізняється азіанський стиль від аттичного?
 18. З чим пов’язане збільшення інтересу до історії у елліністичний період?
 19. Які основні напрямки історіографії розвинулися у елліністичний період?
 20. У чому полягає відмінність елліністичної поезії від поезії періоду архаїки?
 21. Назвати основні риси архітектури елліністичного періоду.
 22. Які мотиви були панівними у скульптурі елліністичного періоду?
 23. Назвати найвидатніші пам’ятки мистецтва елліністичного періоду.

 

Тема 8. Природа та населення Давньої Італії

 1. Яка етимологія назви “Італія”?
 2. Що таке Циспаданська та Транспаданська Галія?
 3. Які річки Апенінського півострова є судноплавними?
 4. Які хронологічні межі розвитку культур “террамаре” та “вілланова”?
 5. Назвати основні племена, які населяли Давню Італію.
 6. Чому, на Вашу думку, культура етрусків набула найбільшого розвитку до підкорення півострова римлянами?

 

Тема 9. Етруська цивілізація (ІІІ тис. – І ст. до н. е.)

 1. У чому полягає “етруська проблема”?
 2. Які гіпотези щодо походження етрусків Вам відомі?
 3. Назвати найбільші культурно-політичні центри етрусків.
 4. Яким алфавітом написано пам’ятки етруської писемності?
 5. Окреслити вплив етруської культури на подальший розвиток культури на Апенінському півострові.
 6. Які етруські інсигнії було збережено у Римській державі?
 7. Які галузі господарства були найбільш розвиненими у Етрурії? Чим це було зумовлено?
 8. З якими країнами Етрурія мала торгівельні зв’язки? Що було предметом експорту та імпорту?
 9. Чому збереглося дуже мало пам’яток етруської скульптури? Назвати найвідоміші з них.
 10. Що таке “етруська наука”?
 11. Які культури мали найбільший вплив на розвиток етруської культури?
 12. Хто такі гаруспіки?
 13. Яку роль відіграли етруски в історії Давньої Італії?

 

Тема 10. Рим в епоху царів (753-509 рр. до н. е.)

 1. Коли, де та ким, згідно з легендою та повідомленнями римських істориків, було засновано місто Рим?
 2. Що таке “квадратний Рим”?
 3. На яких пагорбах був розташований Рим?
 4. Хто за походженням були перші римські царі?
 5. Скільки царів правили Римом? Як їх звали? Чому було вигнано останнього з них?
 6. Що включає в себе поняття pater familias?
 7. Назвати основні характеристики економічного розвитку Риму в епоху царів.
 8. Яка етимологія латинської назви грошей? З чим це пов’язане?
 9. Хто такі genius familiae та genius loci?
 10. Чому римляни спочатку не будували храмів своїм богам? З чим пов’язана поява перших храмів?
 11. У чому полягає вплив грецьких та етруських релігійних уявлень на римську релігію ?
 12. Що таке “сивілині книги”? У чому полягала їх суспільно-історична роль?

 

Тема 11. Культура Риму епохи Республіки (509-31 рр. до н. е.)

 1. Хто такий диктатор? Коли в Римі вперше було обрано диктатора?
 2. Як Ви розумієте вислів “Піррова перемога”? Яка історія виникнення цього вислову?
 3. Які наслідки мала боротьба плебеїв з патриціями в період ранньої Республіки?
 4. Чому війни Риму з Карфагеном називалися Пунічними?
 5. Хто такі нобілі?
 6. Що таке латифундії? Яку роль вони відігравали в економічному та політичному розвитку Риму періоду Республіки?
 7. Пояснити різницю у політичних поглядах оптиматів та популярів.
 8. Що таке проскрипційні списки? Кого до них заносили та з якою метою?
 9. Коли та з якою метою було створено І та ІІ триумвірати?
 10. Коли і чому було вбито Цезаря?
 11. Яка подія знаменувала закінчення періоду Республіки?
 12. Окреслити прояви політичної кризи у Римі періоду пізньої Республіки.
 13. Що таке пекулій? Які наслідки для економічного розвитку Риму мало наділення рабів пекуліями?
 14. Які області Італії були найбільш розвиненими в економічному аспекті? Чому?
 15. Які фактори були найбільш визначними у формуванні римських релігійних уявлень у період Республіки?
 16. Назвати різновиди римських народних пісень.
 17. Яка пам’ятка є першою пам’яткою латинської писемності? Який літературний твір вважається першим твором римської літератури?
 18. Що таке сатури? Хто був першим автором сатур у римській літературі?
 19. З чим пов’язана поява у Римі “вчених поетів”? Назвати основних представників.
 20. Що таке ателани та міми? Окреслити відмінність між ними.
 21. Назвати імена перших римських трагедіографів та комедіографів, а також їх твори.
 22. Який твір вважається початком римського історичного епосу?
 23. Що слугувало джерелом для римських аналістів?
 24. Чому мова Цезаря вважається прикладом “золотої латини”?
 25. Які історичні події стали темою творів Салюстія?
 26. У чому проявляється еклектизм філософських поглядів Ціцерона? Які філософські твори Ціцерона Вам відомі?
 27. Погляди якої філософської течії відображено у творі Лукреція “Про природу речей”? Доведіть.
 28. Чому у період пізньої Республіки у Римі відбувається значний розвиток красномовства?
 29. Які принципи стали базовими у “латинській школі красномовства”? Чому кількість її прихильників була невеликою?
 30. Яка подія у житті Ціцерона стала визначною для формування стилю його промов?
 31. Дати загальну характеристику наукової діяльноста Варрона.
 32. Окреслити вплив етрусків та греків на розвиток римського мистецтва у період Республіки.
 33. З чим була пов’язана поява арки у римській архітектурі?
 34. Назвати особливості архітектури та містобудівництва у Римі республіканського періоду.
 35. З чим пов’язане виникнення помпейського стилю у живописі? Які його характерні риси?
 36. Назвати найвидатніші пам’ятки римського мистецтва республіканського періоду.

 

Тема 12. Рим в епоху принципату (31 р. до н. е. – 14 р. н. е.)

 1. Який титул отримав Октавіан, коли став одноосібним правителем?
 2. Що таке фіск? Для чого він був створений?
 3. У чому полягали соціальні реформи Октавіана? Що мав на меті Октавіан?
 4. Які філософські течії мали найбільшу популярність в епоху принципату?
 5. Яка тенденція була визначною у галузі наукових досліджень?
 6. Чому риторичні турніри, змагання з’являються у Римі саме в епоху принципату?
 7. Назвати найвидатніших істориків епохи принципату та їх твори.
 8. Що стало зразком для Вергілія при написанні “Георгік”? Які відмінні риси твору Вергілія Ви можете назвати?
 9. Коли і для чого було створено Вергілієм “Енеїду”? Яка головна тема та ідея твору?
 10. Окреслити основну тематику творчості Горація.
 11. Назвати твори Овідія. Розкрити їх загальний зміст.
 12. Які нові типи архітектурних споруд з’явились у Римі епохи принципату?
 13. Окреслити характерні риси фрескового живопису періоду принципату.
 14. Назвати найвидатніші пам’ятки мистецтва епохи принципату.

 

Тема 13. Культура Римської імперії (I-V ст. н. е.)

 1. Пояснити відмінність між віллою та латифундією.
 2. Яка династія першою правила у Римській імперії? Хто був її засновником?
 3. Пояснити суть закону de majestate.
 4. Хто з імператорів увійшов в історію як “імператор-поет”?
 5. Назвати імена імператорів, які були представниками династії Антонінів?
 6. У чому полягала спеціалізація виробництва в окремих провінціях?
 7. Хто такі колони та квазіколони? Які наслідки для розвитку Римської імперії мав колонат?
 8. Пояснити значення терміна amicus у Римській імперії.
 9. Які різновиди видовищ існували у Римській імперії? Що таке навмахії?
 10. Який статус мали давньогрецька мова та латина у Римській імперії?
 11. Описати систему освіти у Римській імперії. Чому, на Вашу думку, ефективність навчання у римських школах була досить низькою?
 12. Який жанр вперше з’явився у римській літературі періоду ранньої Римської імперії?
 13. Чому у поезії І-ІІ ст. найбільшого розвитку набуває епос?
 14. Що було предметом діяльності Федра?
 15. Ідеї якої філософської течії відображено у драматичних творах Сенеки?
 16. Які види театральних вистав набули найбільшої популярності в Римській імперії? Чому?
 17. Хто автор твору “Порівняльні життєписи”? Який принцип покладено в основу композиції твору?
 18. Що таке “друга софістика”? Назвати її представників.
 19. Назвати основні напрямки діяльності філологів ранньої Римської імперії.
 20. Назвати найбільш відомих науковців І-ІІ ст. та дати загальну характеристику їх діяльності.
 21. Які філософські течії мали найбільшу популярність у ранній Римській імперії?
 22. Кого з римських імператорів називають “імператором-філософом”? Чому?
 23. Хто з істориків записав та видав настанови Епіктета?
 24. Представники якої верстви населення стали першими прихильниками христинства? Чому?
 25. Пояснити, хто такі фарисеї.
 26. Які фактори сприяли поширенню християнства у Римській імперії?
 27. Окреслити вплив провінцій на розвиток мистецтва Римської імперії.
 28. Що таке терми та портики? У чому полягала їх суспільно-виховна роль?
 29. Хто в Римі вперше побудував безкоштовні терми?
 30. Навести приклади прояву прагнення до монументальності у архітектурі Римської імперії.
 31. Чому, на Вашу думку, в імператорському Римі досить частими були пожежі?
 32. Назвати відмінні риси скульптурного портрету імператорської доби.
 33. Що стало приводом для спорудження Колони Траяна?
 34. Що таке фаюмські портрети? Які їх характерні риси?
 35. У чому полягав едикт Каракали 212 року?
 36. Хто такі “солдатські імператори”?
 37. Назвати прояви економічної та соціальної кризи Римської імперії у ІІІ ст.
 38. Які фактори сприяли збільшенню самостійності римських провінцій?
 39. Хто став засновником та найвидатнішими представниками неоплатонізму?
 40. Які культурні центри славились школами богослів’я?
 41. Назвати імена найвидатніших історіографів ІІІ ст. та назви їх творів.
 42. З чим, на Вашу думку, пов’язане зниження художнього рівня творів мистецтва ІІІ ст.?
 43. Окреслити відмінність між принципатом та домінатом.
 44. Які реформи було здійснено для припинення економічної та соціальної кризи Римської імперії?
 45. У чому полягала суть Медіоланського едикту? Які наслідки мало його виголошення?
 46. Чому Флавій Клавдій Юліан отримав прізвисько “Апостат” (“Відступник”)?
 47. Хто з імператорів був останнім імператором всієї Римської імперії?
 48. Коли Римська імперія була остаточно розділена на Західну та Східну?
 49. Пояснити значення терміна “вандалізм”. З якими історичними подіями пов’язана його поява?
 50. Які наслідки для розвитку античної культури мав адміністративний розподіл імперії на Західну та Східну?
 51. Які фактори сприяли значному розвитку христинської літератури в пізній Римській імперії?
 52. Назвати найвидатніших поетів епохи пізньої Римської імперії.
 53. Що було основним предметом зацікавленості історіографів пізньої імперії?
 54. Автором якого твору є Марціан Капела?
 55. Дати загальну характеристику архітектури пізньої Римскьої імперії.
 56. Які риси скульптурних портретів IV-V ст. свідчать про зародження мистецтва візантійських ікон?
 57. Які нові теми та сюжети з’явились у римському мистецтві у період пізньої імперії?
 58. Яка архітектурна споруда стала праобразом християнських храмів?

Залишити відповідь