Навчальні матеріали з курсу “Давньогрецька мова”

Звонська Л. Л. Давньогрецька мова (підручник)

Презентації з нормативного курсу “Давньогрецька мова”:

 1. Вступ. Періодизація розвитку грецької мови. Алфавіт.
 2. Дієслово.
 3. Перша відміна іменників.
 4. Друга_відміна іменників.
 5. Прикметники 1-2 відмін.
 6. Контраговане відмінювання іменників та прикметників.
 7. Аттична відміна іменників та прикметників.
 8. Praesens medii et Passivi.
 9. Прийменник.
 10. Imperfectum. Складовий та часовий авгмент.
 11. Третя відміна (частина І).
 12. Futurum I. Aoristus I.
 13. Accusativus / Nominativus cum infinitivo.
 14. Третя відміна (частина 2).
 15. Третя відміна (частина 3).
 16. Прикметники 1-3 відмін.
 17. Прислівник.
 18. Coniunctivus.
 19. Optativus.
 20. Aoristus I Coniunctivi, Optativi, Imperativi.
 21. Поділ дієслів на класи.
 22. Futurum I дієслів з основами на сонанти. Futurum atticum. Futurum doricum.
 23. Aoristus I дієслів з основами на сонанти.
 24. Аорист І пасивний.
 25. Futurum I passivi.
 26. Aoristus II Activi et Medii.
 27. Aoristus II passivi. Futurum II passivi.
 28. Редуплікація. Perfectum І activi.
 29. Perfectum I medii et passivi.
 30. Plusquamperfectum I activi, medii et passivi.
 31. Perfectum II. Plusquamperfectum II.
 32. Adjectivum verbale.
 33. Futurum III.
 34. Неправильні дієслова: дієслова 5 та 6 класів.
 35. Aoristus II без з’єднувального голосного.
 36. Неправильні дієслова: дієслова 7 та 8 класів.
 37. Conjugatio II. Praesens et imperfectum activi.
 38. Conjugatio II. Aoristus activi.
 39. Conjugatio II futurum, perfectum, plusquamperfectum activi.
 40. Conjugatio II. Praesens et imperfectum medii et passivi.
 41. Conjugatio II. Aoristus Medii et Passivi.
 42. Conjugatio II. Futurum, perfectum, plusquamperfectum medii et passivi.
 43. Conjugatio II. I-II клас (узагальнення).
 44. Дієслова з особливостями відмінювання. Недостатні дієслова.
 45. Основоскладання.
 46. Підмет. Присудок. Узгодження підмета і присудка. Прикладка.
 47. Артикль.
 48. Прямі відмінки. Accusativus.
 49. Genetivus.
 50. Dativus.
 51. Обставинні підрядні речення.
 52. Умовні та допустові підрядні речення.

Лексичні мінімуми:

Лексичний мінімум № 1.

Лексичний мінімум № 2.

Лексичний мінімум № 3.

Лексичний мінімум № 4.

Лексичний мінімум № 5.

Лексичний мінімум № 6.

Лексичний мінімум № 7.

Лексичний мінімум №16.

Лексичний мінімум №17

Лексичний мінімум №18.

Лексичний мінімум №19.

Лексичний мінімум №20.

Лексичні мінімуми №1-16.

Лексичний мінімум (4 семестр).

 

Зразки контрольних та самостійних робіт:

Зразок модульної контрольної роботи з давньогрецької мови для студентів філософського факультету

Зразок модульної контрольної роботи №1 для студентів І курсу спеціальності «Класичні мови»

Тестові завдання для модульного контролю з класичних мов для студентів І-х курсів

Зразок самостійної роботи на тему “Імперфект. Авгмент”

Питання на іспит

(І семестр)

 1. Періодизація розвитку грецької мови.
 2. Основні діалекти давньогрецької мови.
 3. Походження грецького алфавіту.
 4. Особливості написання давньогрецьких текстів (напрямок письма, маюскули та мінускули, діакритичні знаки).
 5. Особливості написання та читання літер.
 6. Проблема реконструкції фонетики давньогрецької мови (Еразмова та Рейхлінова вимови).
 7. Придих.
 8. Власні та невласні дифтонги.
 9. Довгота та короткість складів.
 10. Розділові та інші знаки.
 11. Характер та місце давньогрецького наголосу.
 12. Типи наголосу, правила наголошення, назви слів за типом наголошення.
 13. Наголошення енклітик та проклітик.
 14. Правила наголошення перед енклітиками.
 15. Частини мови.
 16. Загальні відомості про дієслово.
 17. Praesens imperativi activi. Praesens indicativi, infinitivi activi.
 18. Загальні відомості про іменник.
 19. Перша відміна іменників. Особливості відмінювання іменників жіночого роду першої відміни.
 20. Іменники першої відміни чоловічого роду.
 21. Друга відміна іменників. Особливості відмінювання іменників чоловічого та жіночого роду другої відміни.
 22. Особливості відмінювання іменників середнього роду другої відміни.
 23. Прикметники І-ІІ відміни.
 24. Прикметники другої відміни.
 25. Прикметники І відміни.
 26. Явище контракції.
 27. Правила контракції голосних у давньогрецькій мові.
 28. Особливості відмінювання контрагованих іменників.
 29. Особливості відмінювання контрагованих прикметників.
 30. Особливості наголошення контрагованих іменників та прикметників.
 31. Metathesis quantitatis.
 32. Особливості відмінювання та наголошення іменників аттичної відміни.
 33. Особливості відмінювання та наголошення прикметників аттичної відміни.
 34. Особливості узгодження прикметників з іменниками.
 35. Узгодження прикметників двох та одного родового закінчення.
 36. Значення медіального та пасивного станів.
 37. Особливості утворення форм Praesens indicativi, imperativi, infinitivi medii et passivi.
 38. Активнатапасивнаконструкціяречення.
 39. Значення imperfectum, особливості формотворення та наголошення.
 40. Imperfectum indicativi activi.
 41. Складовий авгмент.
 42. Часовий авгмент.
 43. Минулий час недоконаного виду дієслова εἰμί.
 44. Види прийменників давньогрецької мови.
 45. Відмінкове керування.
 46. Основні значення прийменників.
 47. Прийменники, які можуть виступати в ролі префіксів.
 48. Фонетичні та семантичні особливості префіксального словотвору.
 49. Особливості утворення форм imperfectum medii et passivi та їх значення.
 50. Значення дієприкметника.
 51. Особливості утворення форм participium praesentis medii et passivi.
 52. Особливості перекладу синтаксичної конструкції Genetivus absolutus.
 53. Типи основ третьої відміни.
 54. Наголос у третій відміні.
 55. Особливості відмінювання іменників з основами на сонорні.
 56. Особливості відмінювання прикметників з основами на сонорні.
 57. Особливості відмінювання іменників з основами на губні.
 58. Особливості відмінювання прикметників з основами на губні.
 59. Особливості відмінювання іменників з основами на задньоязикові.
 60. Особливості відмінювання прикметників з основами на задньоязикові.
 61. Особливості відмінювання іменників з основами на передньоязикові приголосні.
 62. Особливості відмінювання прикметників з основами на передньоязикові приголосні.
 63. Особливості відмінювання іменників середнього роду з основою на -τ.

Залишити відповідь