Латинські крилаті вислови

SENTENTIAE LATINAE
1. A bove maiore discit arare minor – Від більшого бика навчається орати менший.
2. A casu ad casum – Від випадку до випадку.
3. A posteriori – Зважаючи на досвід.
4. A priori – З попереднього (відомого).
5. Ab imo pectŏre – Від щирого серця.
6. Ab initio – З самого початку
7. Ab ovo usque ad mala – Від яйця до яблука (від початку до кінця).
8. Abyssus abyssum invocat – Безодня волає до безодні.
9. Acta non verba – Справи – не слова!
10. Acu rem tetigisti – Голкою торкнувся суті.
11. Ad absurdum – Від супротивного.
12. Ad impossibilia nemo tenetur – Ніхто не зобов’язаний робити неможливе.
13. Ad Kalendas Graecas – До грецьких Календ (тобто ніколи).
14. Ad libĭtum – Вільно.
15. Ad maiorem Dei gloriam – Для більшої слави Бога.
16. Ad multos annos – На довгі роки.
17. Ad notam – Для замітки, до відома
18. Advocatus diabŏli – Адвокат диявола.
19. Aetas dulcissĭma adulescentia est – Молодість – найкраща пора життя.
20. Alea iacta est – Жереб кинутий.
21. Aliena vitia melius vident homĭnes, quam sua – Чужі недоліки люди краще бачать, ніж свої.
22. Alma mater – Мати-годувальниця.
23. Alter ego – Друге “я”.
24. Altĕra manu fert lapĭdem, panem ostentat altĕra – В одній руці несе камінь, а в другій показує хліб.
25. Altissĭma flumĭna minĭmo sono labuntur – Найглибші річки течуть з найменшим шумом.
26. Amantes – amentes – Закохані – божевільні.
27. Amat victoria curam – Перемога любить старанність.
28. Amemus patriam, pareamus legĭbus! – Любімо Батьківщину, підкоряймося її законам!
29. Amemus patriam, posteritatis gloriae inservivamus! – Любімо Батьківщину, працюймо на славу нащадків!
30. Amicitia magnum est bonum – Дружба – велике добро.
31. Amicitia vitam ornat – Дружба прикрашає життя.
32. Amicum laedere ne ioco quidem licet – Друга не можна ображати навіть жартома.
33. Amicus certus in re incerta cernĭtur – Справжній друг виявляється в біді.
34. Amicus meus alter ego – Мій товариш – друге “я”.
35. Amicus Plato, sed magis amica verĭtas – Друг Платон, але істина дорожча.
36. Amicus verus amore, more, ore, re cognoscĭtur – Справжній друг пізнається за любов’ю, звичаєм, мовою та справою.
37. Amor non est medicabĭlis herbis – Від любові немає зілля.
38. Amor tussisque non celatur – Любов і кашель не приховаєш.
39. Amor, ut lacrĭma, ab ocŭlo orĭtur, in pectus cadit – Любов, як сльоза: народжується в оці, западає в серце
40. Annum novum bonum felĭcem faustum fortunatumque! – Щасливого нового року!
41. Ante victoriam ne canas triumphum – До перемоги не оспівуй тріумф.
42. Aqua vitae – Вода життя
43. Aquĭla non captat muscas – Орел не ловить мух.
44. Arbor mala, mala mala – Погане дерево – погані плоди.
45. Audere est facěre – Наважитися означає зробити.
46. Audi, vide, tace, si tu vis vivěre (in pace) – Слухай, спостерігай, мовчи, якщо бажаєш жити (в мирі).
47. Audiatur et altĕra pars – Нехай буде вислухана й інша сторона.
48. Aurea mediocrĭtas – Золота середина.
49. Aurei freni non faciunt equum meliorem – Золота вуздечка не робить коня кращим.
50. Aut amat aut odit mulier, nil est tertium – Жінка або любить, або ненавидить, третього не дано!
51. Aut Caesar, aut nihil – Або Цезар, або ніхто.
52. Aut cum scuto, aut in scuto – Зі щитом або на щиті.
53. Aut inveniam viam, aut faciam – Або знайду шлях, або зроблю.
54. Aut vincěre, aut mori – Або перемогти, або вмерти.
55. Avarus (avĭdus) gloriae – Жадібний до слави.
56. Ave, Caesar, imperator, morituri te salutant – Радій, Цезар, імператор, ті, що йдуть на смерть, вітають тебе.
57. Barba crescit, caput nescit – Борода росте, а голова не знає.
58. Barba non facit philosophum – Борода не робить філософом.
59. Bellum omnium contra omnes – Війна всіх проти всіх.
60. Bona valetudo melior est quam maxĭmae divitiae – Добре здоров’я краще, ніж найбільше багатство.
61. Calamitate doctus sum – Біда мене навчила.
62. Cantilenam eandem canis – Співаєш одну й ту ж пісню.
63. Cantus cycneus – Лебедина пісня.
64. Carior est auro iuvĕnis – Молодість дорожча за золото.
65. Cave canem – Остерігайся собаки.
66. Cetěris parĭbus – За інших рівних умов.
67. Charta non erubescit – Папір не червоніє.
68. Citius, altius, fortius – Швидше, вище, сильніше.
69. Civis Romanus sum! – Я – Римський громадянин!
70. Clipeum post vulněra suměre – Взятися за щит після поранення
71. Cogitationes posteriores saepe sunt meliores – Пізніші думки часто кращі від попередніх.
72. Cogitationis poenam nemo patĭtur – Ніхто не несе покарання за думки.
73. Cogĭto, ergo sum – Я мислю, отже існую.
74. Cognosce te ipsum – Пізнай самого себе.
75. Conscientia – mille testes – Совість – тисяча свідків.
76. Consuetudo est altěra natura – Звичка – друга натура.
77. Consultor homĭni tempus utilissĭmus – Час – найкращий порадник для людини.
78. Contra spem spero – Без надії сподіваюсь.
79. Cornu copiae – Ріг достатку.
80. Credo, quia absurdum – Вірю, тому що безглуздо.
81. Curricŭlum vitae – Плин життя (Автобіографія).
82. De lingua stulta veniunt incommŏda multa – Через дурний язик трапляється багато неприємностей.
83. De duobus malis minus est eligendum – З двох лих слід обирати менше.
84. De gustĭbus et colorĭbus non est disputandum – Про смаки та кольори не сперечаються.
85. De mortuis aut bene aut nihil – Про мертвих або добре або нічого.
86. De nihĭlo nihil – З нічого ніщо не виникає.
87. De nocte consilium – Ніч приносить пораду.
88. Decies repetita placebit – Десять разів повторене подобатиметься.
89. Decĭpi quam fallĕre est tutius – Краще нехай тебе обмануть, ніж ти.
90. Delirium tremens – “Тремтливе марення”, біла лихоманка.
91. Desunt inopiae multa, avaritiae omnia – Бідним людям багато не вистачає, жадібним – усього.
92. Deus ex machĭna – Бог з машини.
93. Deus vult –Цього хоче Бог.
94. Diabŏlus non est tam ater, ac pingĭtur – Не такий страшний чорт, як його малюють.
95. Dicěre non est facěre – Говорити не означає робити.
96. Dies ater – Чорний день.
97. Dies diem dоcet – День навчає день.
98. Dies levat luctum – День зменшує горе.
99. Dilatio maxĭmum irae remedium est. – Найкращі ліки від гніву – відстрочка.
100. Discĕre ne cesses – Не переставай вчитися.
101. Dives est, qui sapiens est – Той багатий, хто мудрий.
102. Divĭde et impěra – Розділяй і володій.
103. Dixi et anĭmam meam levavi – Сказав – і полегшив свою душу.
104. Docendo discĭmus – Вчимося навчаючи.
105. Doctrina multĭplex, verĭtas una – Наук багато, істина одна.
106. Domus propria est dоmus optĭma – Власний дім – найкращий дім.
107. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt – Охочого йти доля веде, небажаючого – тягне.
108. Dum spiro, spero – Поки дихаю, сподіваюсь.
109. Duobus litigantĭbus tertius gaudet – Коли двоє сперечаються, третій радіє.
110. Dura lex, sed lex – Закон суворий, але закон.
111. E cantu dignoscĭtur avis – За співом розпізнається птах.
112. E duobus malis minus eligendum est – З двох бід обирають меншу.
113. E fructu arbor cognoscĭtur – За плодом дерево пізнається.
114. Edĭmus, ut vivamus, non vivĭmus, ut edamus – Ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти.
115. Elephantum ex musca facĕre – Робити з мухи слона.
116. Emĕre catullum in sacco – Купувати кота в мішку.
117. Equi donate dentes non sunt inspiciendi – Дарованому коню в зуби не дивляться.
118. Errando discĭmus – Вчимося помиляючись.
119. Errare humanum est sed stultum est in errore perseverare – Людині властиво помилятись, але нерозумно наполягати на своїй помилці.
120. Est focŭlus proprior multo pretiosior auro – Домашнє вогнище набагато цінніше золота.
121. Est modus in rebus – Є міра в речах.
122. Est quoque cunctarum novĭtas carissĭma rerum – Новизна – найдорожча річ із усіх речей.
123. Et tu, autem, Brute contra me? – І ти, Брут, проти мене?
124. Etiam post malam segĕtem serendum est – Навіть після поганого врожаю потрібно сіяти.
125. Ex malis eligěre minĭma – Із лих обирати найменше.
126. Ex vitio alius sapiens emendat suum – (Дивлячись) на чужі вади, мудрий виправляє свої.
127. Exceptio confirmat regŭlum – Виняток підтверджує правило.
128. Exercitatio artem parat – Тренування породжують майстерність.
129. Experto crede – Вір досвідченому.
130. Fac simĭle – “зроби подібне”= точна копія.
131. Facĭle dictum, difficĭle factu – Легко говорити, важко робити.
132. Facta loquuntur – Факти говорять.
133. Facundus est error, cum simplex sit verĭtas – Брехня – красномовна, правда – проста.
134. Falsus in uno, falsus in omnĭbus – Брехливий в одному, брехливий у всьому.
135. Fama candĭda rosa dulcior – Добре ім’я солодше троянди.
136. Fama plures, quam opes – Репутація значить більше, ніж багатство.
137. Fausta omĭna! – Усього найкращого!
138. Feci, quod potui, faciant meliora potentes – Я зробив усе, що міг; хто може, нехай зробить краще.
139. Felix, qui nihil debet – Той щасливий, хто нічого не винен.
140. Felix, qui potuit rerum cognoscěre causas – Щасливий той, хто зміг пізнати істину речей.
141. Fer patienter onus, fac sapienter opus – Знось терпляче труднощі, роби розумно справу.
142. Ferro et igne – Вогнем і мечем.
143. Festina lente – Поспішай повільно.
144. Fiat iustitia et pereat mundus – Хай здійсниться правосуддя, хоч би загинув світ.
145. Fiat lux – Нехай буде світло.
146. Fide, sed cui vide – Довіряй, але дивись, кому.
147. Finis coronat opus – Кінець увінчує справу.
148. Fortes fortuna adiŭvat – Сміливим допомагає доля.
149. Fortuna variabĭlis – Доля мінлива.
150. Fortunam citius reperias, quam retineas – Щастя швидше можна знайти, ніж утримати.
151. Garrŭla lingua nocet – Балакучий язик шкодить.
152. Gutta cavat lapĭdem – Крапля точить камінь (Овідій).
153. Hic Rhodus, hic salta – Тут Родос, тут стрибай.
154. Hodie mihi, cras tibi – Сьогодні мені, а завтра тобі
155. Homĭnem ex operĭbus eius cognoscĕre – Людину пізнають за її вчинками.
156. Homĭnem te esse memento! – Пам’ятай, що ти людина!
157. Homĭnes, dum docent, discunt – Люди поки вчать, самі вчаться.
158. Homĭni cibus utilissĭmus est simplex – Проста їжа – найбільш корисна для людини.
159. Homo homĭni lupus est – Людина людині вовк.
160. Homo locum ornat, non homĭnem locus – Людина прикрашає місце, а не місце людину.
161. Homo proponit, sed Deus disponit – Людина передбачає, а Бог розпоряджається.
162. Homo sum et nihil humani a me alienum puto – Я є людина і вважаю, що ніщо людське мені не чуже.
163. Honores mutant mоres, sed raro in meliores – Почесті змінюють звички, але рідко на кращі.
164. Horror vacui – Страх порожнечі.
165. Ibi victoria, ubi concordia – Там перемога, де злагода.
166. Ibĭdem – Те ж місце
167. Idem – Те ж.
168. Ignorantia non est argumentum – Незнання – не доказ.
169. Ignoscĭto saepe altěri, nunquam tibi – Іншим прощай часто, собі – ніколи.
170. Imago anĭmi vultus est – Обличчя – це відображення душі.
171. Imperare sibi magnum imperium est – Володіти собою – найбільша влада.
172. Imperitia pro culpa habetur – Незнання вважається за провину.
173. In maxĭma potentia minĭma licentia – Чим сильніша влада, тим менше свободи.
174. In mediam viam tutissĭmus ibis – Посеред шляху їхати – найбезпечніше.
175. In memoriam – На згадку.
176. In omnia paratus – Готовий до всього.
177. In pace leones, in proelio cervi – Під час миру – леви, у битві – олені.
178. In Venĕre semper certat dolor et gaudium – У любові завжди змагаються біль і радість.
179. In vino verĭtas, in aqua sanĭtas – Істина у вині, здоров’я у воді.
180. In vitium ducit culpae fuga – Бажання уникнути помилки залучає до іншої.
181. Inter arma musae silent – Серед зброї музи мовчать.
182. Inter nos – Між нами.
183. Is fecit cui prodest – Зробив той, кому вигідно.
184. Labor et patientia omnia vincunt – Праця й терпіння все перемагають.
185. Latrante uno latrat statim et alter canis – Коли загавкає один, починає гавкати й інший собака.
186. Legem brevem esse oportet – Закон має бути коротким.
187. Levis est labor omnis amanti – Закоханому всяка праця легка.
188. Littěra scripta manet – Написане залишається.
189. Luna latrantem canem non timet – Місяць не боїться собаки, що гавкає.
190. Lupus in fabŭlis – Про вовка промовка.
191. Mala herba cito crescit – Погана рослина швидко росте.
192. Manu propria – Власною рукою.
193. Manus manum lavat – Рука руку миє.
194. Mare interbibĕre – Випити море.
195. Mare verbōrum – gutta rerum – Море слів – крапля справ.
196. Melius est prudenter tacēre, quam inanĭter loqui – Краще розумно мовчати, ніж нерозумно говорити.
197. Melius sero, quam nunquam – Краще пізно, ніж ніколи.
198. Memento mori – Пам’ятай про смерть.
199. Mendacem memŏrem esse oportet – У брехуна має бути гарна пам’ять.
200. Mens sana in corpŏre sano – В здоровому тілі – здоровий дух.
201. Modus vivendi – Спосіб життя.
202. Mors omnia solvit – Смерть звільняє від усіх проблем.
203. Multa paucis – Багато в декількох словах.
204. Nec possum tecum vivěre, nec sine te – Не можу жити ні з тобою, ні без тебе.
205. Nec sibi, nec altĕri – Ні собі, ні іншим.
206. Nemo sine vitiis est – Немає нікого без недоліків.
207. Nigra in candĭda vertěre – Перетворювати чорне на біле.
208. Nihil habeo, nihil curo – Нічого не маю – ні про що не піклуюся.
209. Nihil lacrĭma citius arescit – Ніщо не висихає швидше від сліз.
210. Nihil sine rationе faciendum est – Все треба робити з розумом.
211. Noli me tangěre – Не торкайся мене.
212. Nolitte mittĕre margaritas ante porcos – Не кидайте перли перед свинями.
213. Nomen est omen – Ім’я говорить саме за себе.
214. Nomĭna stultorum ubique sunt locorum – Дурні пишуть свої імена скрізь.
215. Non est fumus absque igne – Немає диму без вогню.
216. Non omne, quod nitet, aurum est – Не все те золото, що блищить.
217. Non omnia possŭmus omnes – Не всі ми все можемо.
218. Non progrĕdi est regrĕdi – Не йти вперед – значить іти назад.
219. Non rex est lex, sed lex est rex – Не цар – закон, а закон – цар.
220. Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum – Не одяг прикрашає чоловіка, а чоловік – одяг.
221. Non vivĭmus, ut edamus, sed edĭmus, ut vivamus – Ми не живемо, щоб їсти, а їмо, щоб жити.
222. Nulla aetas ad discendum sera – Ніколи не пізно вчитися.
223. Nulla dies sine linea – Жодного дня без рядка.
224. Nulla regŭla sine exceptione – Немає правил без винятків.
225. Nullus amor est sanabĭlis herbis – Жодне кохання не можна вилікувати травами.
226. fallacem homĭnum spem! – О зрадлива людська надія!
227. O tempŏra, o mores! – О часи, о звичаї!
228. Oděrint, dum metuant – Нехай ненавидять, аби боялися.
229. Omne ignotum pro magnifĭco – Все невідоме – дивовижне.
230. Omnia mea mecum porto – Все своє ношу з собою.
231. Omnia praeclara rara – Все прекрасне рідкісне.
232. Omnia vincit amor et nos cedamus amori – Все перемагає любов, підкорімося ж і ми любові.
233. Omnium consensus – За загальною згодою.
234. Optĭmum medicamentum quies est – Кращі ліки спокій.
235. Otium post negotium – Відпочинок після праці.
236. Pacta servanda sunt – Договорів слід дотримуватись.
237. Panem et circenses – Хліба і видовищ.
238. Pax intrantĭbus – Мир тим, хто входить.
239. Pecunia non olet – Гроші не пахнуть.
240. Per aspĕra ad astra – Через терни до зірок.
241. Per fas et nefas – Усіми дозволеними чи недозволеними засобами.
242. Per risum multum debes cognoscěre stultum – По частому сміху ти повинен упізнати дурня.
243. Pericŭlum est in mora – Небезпека в зволіканні.
244. Perpetuum mobĭle – Вічний двигун.
245. Persona grata – Бажана особа.
246. Post scriptum (P. S.) – Після написаного.
247. Prima facie – З першого погляду.
248. Primus inter pares – Перший серед рівних.
249. Primus inter pares – Перший серед рівних.
250. Pro et contra – За і проти.
251. Pro publĭco bono – Для загального добра.
252. Quae sunt Caesăris Caesări – Кесарево Кесарю.
253. Quae volŭmus, id libenter credĭmus – Охоче віримо в те, чого бажаємо.
254. Qualis rex, talis grex – Який чередник, така й череда.
255. Qualix artĭfex pereo – Який артист гине!
256. Querĭte et invenietis – Шукайте і знайдете.
257. Qui bene amat, bene castĭgat – Хто щиро любить, той суворо карає.
258. Qui cuncta negat, omnia dat – Хто все забороняє, тим самим все дозволяє.
259. Qui habet aures audiendi, audiat – Хто має вуха, щоб чути, нехай почує
260. Qui non est nobiscum, adversus nos est – Хто не з нами, той проти нас.
261. Qui pro quo – Щось за щось.
262. Qui quaerit – repĕrit – Хто шукає, той знаходить.
263. Qui semĭnat mala, metet mala – Хто сіє зло, той зло жатиме.
264. Qui tacet – consentit – Хто мовчить, той погоджується.
265. Quisque suae fоrtunae faber est – Кожен є ковалем своєї долі.
266. Quo vadis – Куди йдеш? Камо грядеши?
267. Quod erat demonstrandum – Що й треба було довести.
268. Quod licet Iovi, non licet bovi – Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику.
269. Quot capĭta, tot sensus – Скільки голів, стільки умів.
270. Remedium irae est mora – Ліками від гніву є час.
271. Risus sardonĭcus – Сардонічний сміх.
272. Ruthenorum me esse et libenter profiteor – Я з українців, про що кажу охочеSententiae.
273. Saepe certatur de lana caprae – Часто сперечаються через вовну кози.
274. Sancta sanctorum – Святая святих.
275. Sancta simplicĭtas! – О, свята простота.
276. Sapienti sat – Розумному досить.
277. Sapientis anĭmis nunquam tumet – Розумний ніколи не зазнається.
278. Scientia potentia est – Знання – сила.
279. Scio me nihil scire – Я знаю, що нічого не знаю.
280. Semper fidelis – Завжди вірний.
281. Sero venientĭbus ossa – Тому, хто пізно приходить, – кістки.
282. Si vis amari, ama – Якщо хочеш, щоб тебе кохали, кохай сам.
283. Si vis pacem, para bellum – Хочеш миру – готуйся до війни.
284. Sic fata voluerunt – Так забажала доля.
285. Sic itur ad astra – Так ідуть до зірок.
286. Sic transit gloria mundi – Так проходить слава світу.
287. Simĭlis simĭli gaudet – Подібний подібному радіє.
288. Simplex sigillum veri – Простота – ознака щирості.
289. Sine ira et studio – Без гніву та пристрасті.
290. Sine labore non erit panis in ore – Без роботи не буде й хліба в роті.
291. Sine qua non – Без чого ні.
292. Sol lucet omnĭbus – Сонце світить всім.
293. Status quo ante bellum – Становище, що було перед війною.
294. Status quo ante – Становище напередодні.
295. Status quo – Теперішнє становище.
296. Sub rosa – У таємниці.
297. Suum cuique – Кожному своє.
298. Tarde venientĭbus ossa – Хто пізно приходить – тому кістки.
299. Tempŏra mutantur et nos mutamur in illіs – Часи змінюються і ми змінюємося разом з ними.
300. Tempus vulnĕra sanat – Час лікує рани.
301. Terra incognĭta – Невідома земля.
302. Tertium non datur – Третього не дано.
303. Tibi et igni – Тобі і вогню.
304. Tranquillas etiam naufragus horret aquas – Хто зазнав кораблетрощі, тихої води страшиться.
305. Umbram suam metuit – Він боїться своєї тіні.
306. Una hirundo non facit ver – Одна ластівка не робить весни.
307. Unum castigabis – centum emendabis – Одного покараєш, сотню виправиш.
308. Unus pro omnĭbus et omnes pro uno – Один за всіх і всі за одного.
309. Urbi et orbi – Місту і світу.
310. Usus est optĭmus magister – Досвід – найкращий вчитель.
311. Usus tyrannus – Звичай – тиран.
312. Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas – Хоча й не вистачає сил, але вже саме бажання гідне похвали.
313. Ut salutas, ita salutaběris – Як ти вітаєш, так і тебе привітають.
314. Vae victis – Горе переможеним.
315. Vanĭtas vanitatum et omnia vanĭtas – Суєта суєт і все суєта.
316. Variětas delectat – Різноманітність приносить задоволення.
317. Veni, vidi vici – Прийшов, побачив, переміг.
318. Verum amicum pecunia non parabis – Справжнього друга за гроші не купиш.
319. Vi victa vis – Сила перемагається силою.
320. Vita brevis, ars longa – Життя коротке, мистецтво вічне.
321. Vivĕre est cogitare – Жити значить мислити.
322. Vivĕre est militare – Жити значить боротися.
323. Vivĭmus non, ut volŭmus, sed ut possŭmus – Живемо не як хочемо, а як можемо.
324. Vox clamantis in deserto – Голос волаючого в пустелі.
325. Vox popŭli vox Dei – Голос народу, голос Божий.

Залишити відповідь