Давньогрецькі крилаті вислови

ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
1. Ἃ δεῖ γενέσθαι, ταῦτα καὶ γενέσθαι Що має статися, те й станеться.
2. Ἀδεὲς δέος δεδιέναι Боятися нестрашним страхом (= безпідставно боятися) (ірон.)
3. Ἀδικεῖ τοὺς ἀγαθοὺς ὁ φειδόμενος τῶν κακῶν Хто жаліє поганих, шкодить хорошим
4. Ἀεὶ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύβοι Гральні кості Зевса завжди падають правильно
5. Αἰαῖ τῶν κενῶν ἐλπίδων! О, марні надії!
6. Αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον Бог завжди притягує подібне до подібного
7. Ἀεὶ ὑμνούμενα Стара пісня
8. Ἀεργοῖς αἰὲν ἑορτά Ледачим – завжди свято
9. Ἀετὸν ἵπτασθαι διδάσκεις Ти вчиш орла літати
10. Ἀετὸν τίκτοντα κάνθαρος μαιεύεται Жук допомагає орлиці відкладати яйця
11. Ἀετὸς ἐν νεφέλαις Орел у хмарах
12. Αἱ ἀκόναι αὐταὶ τεμεῖν οὐ δύνανται Гострильні камені самі по собі різати не можуть
13. Αἱ Ἰβύκου γέρανοι (або ἔκδικοι) Івікові журавлі (= беззаперечне свідчення провини, символ правди)
14. Αἰθίοπα σμήχειν Мити ефіопа (= робити марну роботу)
15. Αἰσχροῖς αἰσχρὰ πράγματα ἐκδιδάσκεται Погані вчать лише поганому
16. Αἶψα ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν У стражданнях люди швидко старіють
17. Ἄκλαυστος ἀστένακτος Без сліз та стогону
18. Ἀκούετε καὶ συνίετε Слухайте і розумійте
19. Ἀκρογωνιαῖος λίθος Наріжний камінь
20. Ἀλκίνου ἀπόλογος Розповідь Алкіноя (= безкінечна розповідь)
21. Ἄλλ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῃ φάρμακον κεῖται νόσῳ Для кожної хвороби свої ліки
22. Ἄλλοι ἄλλα φιλοῦσιν Різним (людям) подобається різне
23. (Κολοιὸς) Ἀλλοτρίοις πτεροῖς ἀγάλλεται (Галка) одягається у чуже пір’я
24. Ἄλλων ἰατρός, αὐτὸς ἕλκεσι βρύων Лікар для інших, а сам – хворий (вкритий виразками)
25. Ἀλώπεκος ἴχνεσι βαίνειν Йти слідами лисиці (= хитрувати)
26. Ἅμα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον Коли слово сказане, повинна бути зроблена й справа
27. Ἄμαις καὶ σκάφαις Заступами й лопатами (= у надлишку)
28. Ἁμαξῶν ἑκατὸν βάρος Вага сотні возів
29. Ἄμεινόν ἐστιν εἰς κόρακας ἐμπεσεῖν ἢ εἰς κόλακας Краще потрапити до воронів, аніж до підлабузників
30. Ἀμνήμονες μᾶλλον εὖ πάσχειν ἢ ποιεῖν ἐφίενται Невдячні більше прагнуть отримувати благодіяння, аніж робити їх
31. Ἀμφότεροί εἰσι κλέπται· καὶ ὁ κλέψας καὶ ὁ δεξάμενος Обидва злодії: і той, хто краде, і той, хто користується
32. Ἂν χωλῷ παροικήσῃς, ὑποσκάζειν μαθήσῃ Якщо поживеш із кульгавим, навчишся кульгати
33. Ἀνάγκῃ οὐδὲ θεοὶ μάχονται З долею навіть боги не борються
34. Ἀνάγκης προσκειμένης Під тиском необхідності
35. Ἀνάπαυσίς ἐστι τῶν κακῶν πάντων ὕπνος Сон – відпочинок від усіх лих
36. Ἀναπνέομεν οὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσα Не всі ми дихаємо (живемо) однаково
37. Ἀνδρὸς κακῶς πράττοντος ἐκποδὼν φίλοι Від людини у нещасті друзі відвертаються
38. Ἀνδρὸς νοῦν οἶνος ἔδειξεν Вино виявляє розум людини
39. Ἀνδρῶν ἀπίστων ὅρκον εἰς ὕδωρ γράφε Клятви нечесних людей пиши на воді
40. Ἀνθρώπων κακῶν ὁμιλίαι σφάλλουσι Спілкування з лихими людьми призводить до загибелі
41. Ἀννερρίφθω κύβος Нехай буде кинуто жереб
42. Ἄνω ποταμῶν ῥεῖν Текти вверх по ріці (проти течії)
43. Ἄνω ποταμῶν χωροῦσι παγαί Річки течуть до витоків
44. Ἄξιόν τι τριχός Дещо варте (не більше) волосини
45. Ἄξιος δὲ σταθῆναι χαλκοῦς, οὐκ ἄξιος ὢν χαλκοῦ Вважати себе вартим мідного (пам’ятника), але не бути вартим і мідяка
46. Ἄξιος τριῶν χαλκῶν Вартий трьох мідяків
47. Ἀπ᾽ ἄκρου χείλους φιλοσοφεῖν Філософствувати поверхнево
48. Ἀπ᾽ ὄνου (κατα)πεσεῖν Впасти з віслюка (= зазнати невдачі)
49. Ἁπλᾶ ἐστι τὰ τῆς ἀληθείας ἔπη Мова істини проста
50. Ἀπὸ κλέπτου κλέψον καὶ ἁμαρτίαν οὐχ ἕξεις Вкради у злодія – і не матимеш гріха
51. Ἀπὸ τῆς ἀρχῆς διὰ πάντων ἄχρι τῆς τελευτῆς διεξελθεῖν Застосувати усі засоби від початку до кінця
52. Ἀπὸ τῆς ψυχῆς З глибини душі
53. Ἀπὸ τριχὸς ἠερτῆσθαι Висіти на волосині (= ризикувати)
54. Ἀπόδειξις εἰς τὸ ἀδύνατον (або διὰ τοῦ ἀδυνάτου) Доказ від протилежного
55. Ἀπωτέρω ἢ γόνυ κνάμα Коліно ближче за литку (= “своя сорочка ближча до тіла”)
56. Ἀργυροφεγγὴς λιμός Голод на срібних тацях (ірон.)
57. Ἄρης οὐδὲν τῶν κακῶν λωτίζεται Арес нікого з поганих не обирає (за жертву)
58. Ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς Кожному дню – своє лихо
59. Ἀσκοῦ τὸν προύχοντα μὴ λῦσαι πόδα Не вступати ні з ким у зв’язок (= не затримуватися)
60. Ἄτης θύελλαι ζῶσι Бурі нещасть ще тривають
61. Ἀτρεμία πιαίνει Нерухомість сприяє ожирінню
62. Ἀττικὸς πάροικος Аттичний сусіда (= небезпечний, неспокійний сусіда)
63. Αὐτολυρίζων ὄνος Осел, який намагається грати на лірі
64. Ἀφ᾽ ἑστίας ἄρχεσθαι Починати з головного
65. Ἀφ᾽ ἵππων ἐπ’ ὄνους З коней на ослів
66. Ἀφ᾽ ὧν ἡμεῖς ἐπάθομεν, ἐμάθομεν ἀρκούντως На чому настраждалися, на тому добре навчилися
67. Ἀφοσιώσεως ἕνεκα Заради чистого сумління
68. Ἀφωνότερος τῶν ἰχθύων Більш мовчазний ніж риба
69. Ἀχιλλείων ἀπομάττεσθαι Витиратися ахіловим (хлібом) (= їсти вишукані страви)
70. Ἄχρι καιροῦ До пори, до часу
71. (Βάλλ᾽) Ἐς κόρακας! (Йди) до воронів
72. Βάλλειν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς Наливати нове вино у старі міхи
73. Βατράχοις οἰνοχοεῖς Ти наливаєш вино жабам
74. Βίας παρούσης οὐδὲν ἰσχύει νόμος Там, де панує насильство, закон безсилий
75. Βιβλίον κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά Книга за сімома печатками (= щось недоступне)
76. Βίος σύμφωνος τοῖς λόγοις πρὸς τὰ ἔργα Життя, в якому слова відповідають справам
77. Βιότου τρίβος Життєвий шлях
78. Βοᾶν ὥσπερ ἐξ ἁμάξης Кричати ніби з воза
79. Βοῦς ἐπὶ γλώσσης μέγας βέβηκεν Великий бик став на язика (= його мовчання купили або йому відняло мову)
80. Γαλεώτης γέρων Сивий, як ящірка, старець
81. Γαστὴρ παχεῖα λεπτὸν οὐ τίκτει νοῦν Відгодований живіт не породжує витонченого розуму
82. Γελᾷ δ’ ὁ μῶρος, κἄν τι μὴ γελοῖον ᾖν Дурень сміється, навіть якщо немає нічого смішного
83. Γελᾶν χείλεσιν Сміятися (лише) губами (= вимушено сміятися)
84. Γένειόν τε καὶ κέρατα Підборіддя та роги (= дуже худа людина)
85. Γέροντα δ᾽ ὀρθοῦν φλαῦρον ὃς νέος πέσῃ Даремно підіймати старця, який впав ще замолоду
86. Γέροντα τὸν νοῦν, σάρκα δ᾽ ἡβῶσαν φέρειν (або φύειν) Поєднувати розум старця з тілом юнака
87. Γεῦμα τὴν ὠνὴν καλεῖ Проба спричиняє купівлю
88. Γῆν καὶ ὕδωρ αἰτεῖν (або διδόναι) Вимагати (або віддавати) землю й воду (= капітулювати)
89. Γλαῦκ᾽ Ἀθήναζε (або εἰς Ἀθήνας) (φέρειν) Сову до Афін (нести) (= робити марну справу)
90. Γλώσσῃ σφραγὶς ἐπικείσθω Нехай на вуста буде покладено печатку (мовчання)
91. Γναθμοῖσι γελᾶν ἀλλοτρίοισι Сміятися чужими щелепами (= нещиро сміятися)
92. Γνοίη δ᾽ ἂν ἀνθρώπου πέρι τὸ σχῆμα ἰδών τις Побачивши зовнішність, можна пізнати людину
93. Γνῶθι σεαυτόν Пізнай себе
94. Γνώμαις καὶ σώμασι Душею й тілом
95. Γόνυ κνήμης ἔγγιον Коліно ближче за литку (= “своя сорочка ближча до тіла”)
96. Γραῶν ὕθλος Бабині казки
97. Γυνὴ δὲ χρηστὴ πηδάλιόν ἐστ᾽ οἰκίας Хороша жінка – окраса дому
98. Δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες Давайте в борг, не очікуючи нічого взамін
99. Δεδιὼς τὴν σαυτοῦ σκιάν Він боїться власної тіні
100. Δεῖ ἐν τῷ Καρὶ κινδυνεύειν Краще ризикувати карійцем (= кимось іншим, чужою головою)
101. Δείγματος ἕνεκα Для прикладу, наприклад
102. Δεικνύναι εἰς ἀδύνατον ἀπάγων Доводити шляхом доведення до неможливого
103. Δειλαὶ δειλῶν καὶ ἐγγύαι ἐγγυάασθαι Ручатися за поганих теж погано
104. Δειναὶ γὰρ κοῖται καὶ ἀποιχομένοιο λέοντος Лігво лева є страшним і після того, як він його покинув
105. Δεῖσθαι οὐκ ὀλίγων χελιδόνων Потребувати немалої кількості ластівок (= потребувати теплої погоди, бути одягнутим не по сезону)
106. Δέκα μέτρα καὶ ἓν τέμνε Десять разів відміряй і один відріж
107. Δεξιὸν ἐρωδιὸν εἷναι Чапля з правого боку (= сприятливе знамення)
108. Δέρειν τινὰ ἀσκόν (або θύλακον) Здирати з когось шкіру
109. Δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ Біда йде за бідою
110. Διὰ πυρὸς βαδίζειν Йти через вогонь (= бути в небезпеці)
111. Διὰ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι ἤρξαντο φιλοσοφεῖν Люди почали філософствувати через здивування
112. Διὰ τῶν μαχαιρῶν καὶ τοῦ πυρὸς ἐλήλυθεν Він пройшов через мечі й вогонь (= усі випробування)
113. Διακεκινδυνευμένα φάρμακα Крайні засоби
114. Δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν Давайте, і вам дадуть
115. Δικωπεῖν ἀμφοτέρας Гребти одразу обома веслами (= догоджати тим і іншим) (ірон.)
116. Διὸς ἵμερος οὐκ εὐθήρατος ἐτύχθη Воля Зевса невловима
117. Δὶς δίδως, ἐὰν ταχέως διδῷς Двічі даєш, якщо швидко даєш
118. Δὶς εἰς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης Двічі в ту саму річку не можна увійти
119. Δὶς παίδες γέροντες Старики – вдруге діти
120. Διψῶντι συνδιψῆν Відчувати спрагу зі спраглим (= співчувати)
121. Δοκιμασία ἡ κατὰ τὸν χρόνον Перевірка часом
122. Δός μοι, ποῦ στῶ, καὶ κινῶ τὴν γῆν Дайте мені точку опори, і я зрушу землю
123. Δοῦλοι τῶν ἐπιόντων (Покірні) раби обставин
124. Δρυὸς πεσοῦντος πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται Коли дерево впало, кожен його рубає
125. Δρῦς καὶ πέτρα Дерево й камінь (= і те й се, все що завгодно)
126. Δρῦς προσήγορος (або πολύγλωττος) Віщий дуб
127. Δύ᾽ ἐξ ἑνὸς κακὼ συνάπτειν Подвоювати нещастя
128. Δυοῖν κινδύνοιν ὑπερκειμένοιν ἀναγκαῖόν ἐστι ἐλάττω μετασχεῖν З двох небезпек, які загрожують, слід обирати меншу
129. Δυσὶν ἀκοαῖς κρίνειν Слухати обома вухами
130. Ἐγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα Поручись – і біда тут як тут
131. Ἔγνω δὲ φώρ τε φῶρα καὶ λύκος λύκον Злодій впізнав злодія, а вовк вовка
132. Εἰ οἱ θεοί τι δρῶσιν αἰσχρόν, οὔκ ἐστι θεοί Якщо боги роблять щось погане, то вони – не боги
133. Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω Якщо хтось має вуха, щоб слухати, нехай слухає
134. Εἴδωλον σκιᾶς Видимість тіні (= ніщо)
135. Εἰς ὄνυχα ἀφικνεῖσθαι Доходити до нігтя (= завершувати ретельною обробкою)
136. Εἰς ἔτη πολλά На довгі роки
137. Εἰς πέτρας τε καὶ λίθους σπείρειν Сіяти на скелях та камінні (= робити марні зусилля)
138. Εἰς πῦρ ἅλλεσθαι Стрибати у вогонь (= не відступати навіть перед найстрашнішою небезпекою)
139. Εἰς πῦρ ξαίνειν Чесати вовну у вогонь (= робити марну справу)
140. Εἰς τὸ διακριθῆναι ἀνάγκη ἅπασιν ἐλθεῖν Через необхідність усе приходить до руйнування
141. Εἰς τὸν τετρυπημένον πίθον ἀντλεῖν Наповнювати діряву діжку (= робити марну справу)
142. Εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων На віки вічні
143. Εἰς ὕδωρ (або ἐν ὕδατι, або καθ᾽ ὕδατος) γράφειν Писати по воді (= робити марну справу)
144. Εἷς ὑπὲρ πάντων Один за всіх
145. Εἰσὶ μητρὶ παῖδες ἄγκυραι βίου Діти – опора (надія) матері у житті
146. Ἐκ κακοῦ κόρακος κακὸν ᾠόν Від поганого крука і яйце погане
147. Ἐκ μιᾶς γνώμης Одноголосно
148. Ἐκ / ἀπὸ τῆς ψυχῆς Від душі
149. Ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γιγνώσκεται Дерево пізнається з плодів
150. Ἐκ τοῦ μηδέ τ᾽ ὄντος, μηδὲ ὑφεστῶτος γεννᾶσθαι Ніщо не виникає з нічого
151. Ἐκ τοῦ παραχρῆμα Без підготовки
152. Ἐκ τριόδου На перехрестях (= всюди)
153. Ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι Кожен у свою чергу
154. Ἐκδεχόμενοι τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν Ті, хто очікує на рух води (= ті, хто бездіяльно чекає сприятливих обставин)
155. Ἐκδιδάσκει πάνθ᾽ ὁ γηράσκων χρόνος Тривалий час (час, що старіє) усьому вчить
156. Ἐκτινάξαι τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὑτοῦ Струсити пил зі своїх ніг
157. Ἐλεύθερος οὔτις ἐστὶ πλὴν Διὸς Ніхто не вільний, окрім Зевса
158. Ἐλευθέρους ἀφῆκε πάντας ἡ φύσις, οὐδένα δὲ δοῦλον πεποίηκε Природа всіх створила вільними, нікого не зробила рабом
159. Ἐλέφας μῦς οὐκ ἁλίσκει Слон не ловить мишей
160. Ἐλέφαντα ἐκ μυίας ποιεῖν Робити з мухи слона (= перебільшувати)
161. Ἐμοῦ θανόντος γαῖα μιχθήτω πυρί Коли я помру, нехай земля змішається з вогнем
162. Ἐν ἀτόμῳ (χρόνῳ) Миттю
163. Ἐν βρόχῳ τὸν τράχηλον ἔχων Маючи на шиї петлю
164. Ἐν γωνίᾳ У кутку (= таємно)
165. Ἐν Λυκείῳ τὸν φορμὸν δοῦναι Дати циновку в Лікеї (= зробити послугу, коли це справді необхідно)
166. Ἐν παντὶ σκορπίος φρουρεῖ λίθῳ За кожним каменем ховається скорпіон
167. Ἐν τῷ πίθῳ τὴν κεραμείαν μανθάνειν Вивчати гончарне ремесло на піфосі (= починати з найтяжчого, не з того кінця)
168. Ἐν τῇ τῶν τυφλῶν πόλει ὁ ἑτερόφθαλμος βασιλεύει У місті сліпих і одноокий є царем
169. Ἐν πᾶσι μέτρον ἄριστον Найкращою у всьому є міра
170. Ἐν ὑγιεῖ σώματι ὑγιὴς ψυχή У здоровому тілі – здорова душа
171. Ἐν φρέατι συνέχεσθαι Потрапити у колодязь (= опинитися у скрутному становищі)
172. Ἔνθα πολλοὶ ἀλέκτορες, ἐκεῖ ἡμέρα οὐ γίγνεται Де багато півнів, там не настає день (= «у семи няньок – дитя без ока»)
173. Ἔνιοι δὲ πόλιν μὲν δεσπόζουσιν, γυναιξὶ δὲ δουλεύουσιν Деякі державами керують, але є рабами жінок
174. Ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται Зміна відбувається через потребу чи закон
175. Ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων З молодих нігтів (= з раннього дитинства)
176. Ἐξ ὄνυχος λέοντα γιγνώσκομεν Ми пізнаємо лева по кігтю
177. Ἐξ ὀλίγου τὰ πολλά З малого велике
178. Ἐξ ὑπαρχῆς Спочатку
179. Ἔξεστί σοι διαπονησαμένῳ τὴν εὐδαιμονίαν κεκτῇσθαι Наполегливою працею ти можеш досягти успіху
180. Ἐξηπάτησεν ἡ χάραξ τὴν ἄμπελον Тичина обхитрила лозу (= опора виявилася ненадійною)
181. Ἔπεα πτερόεντα Крилаті вислови
182. Ἐπὶ δυοῖν ἀγκύραιν ὁρμεῖν Стояти на двох якорях (= двічі себе підстрахувати, перестрахуватися)
183. Ἐπὶ θύραις τὴν ὑδρίαν (κλᾶν або θραύειν) Глек біля дверей (розбити) (= зіпсувати справу на етапі її завершення)
184. Ἐπὶ καιροῦ λέγειν Говорити експромтом
185. Ἐπὶ κυνί Під час канікул, на дозвіллі
186. Ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς На вістрі леза (= у критичному стані)
187. Ἐπὶ τῆς αὐτῆς (ἀγκύρας) ὁρμεῖν τοῖς πολλοῖς Стояти на одному (якорі) з більшістю (= мати спільні з більшістю інтереси)
188. Ἐπὶ χοίνικος καθῆσθαι (або καθίσαι) Сидіти на хеніку (= нічого не роблячи мати свій хліб)
189. Ἐπικείσεται ἀνάγκη Необхідність примусить
190. Ἔργα μὲν νέων, βουλαὶ δὲ γερόντων Справи – молодим, поради – старим
191. Ἔργον δ’ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργία δὲ τ’ ὄνειδος Жодна праця не є ганьбою, бездіяльність ганебна
192. Ἐρήμας τρυγᾶν (ἀμπέλους) Збирати врожай з покинутих (виноградників) (= бути сміливим, коли немає ніякої небезпеки)
193. Ἔρρωσο! Будь здоров!, Прощавай! (традиційна формула прощання у листах)
194. (Βάλλ᾽ або Ἔρρ᾽ або Φεῦγ᾽) Ἐς κόρακας! (Йди або Біжи) До воронів (= нехай тебе заклюють ворони, йди геть)
195. Ἐς πεδίον τὸν ἵππον (ἀφιέναι) (Випускати) Коня на рівнину (= водити за носа, хитрувати)
196. Ἐς τὸν τῶν Δαναΐδων πίθον ὑδροφορεῖν Носити воду у діжку Данаїд (= робити марну справу)
197. Ἐσθλὸς ἐὼν ἄλλου κρείττονος ἀντέτυχεν Будучи хоробрим, зустрів когось хоробрішого
198. Ἔστιν ὅπη ψαύει τῆς ἀληθείας καὶ τὸ μυθῶδες Буває, що й казка говорить правду
199. Εὖ δρᾶν, εὖ πάσχειν Робити добро і відчувати добро (від інших)
200. Εὖ πρᾶττε! Щасти тобі! (традиційна епістолярна формула)
201. Εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος ῥαφίδος (або βελόνης) διελθεῖν Легше верблюдові пройти крізь вушко голки
202. Εὑρετὴς ὁ χρόνος Час – винахідник (= час усе покаже)
203. Εὐτύχει! Εὐτυχοίης! Будь щасливим! (формула прощання у посланнях, листах тощо)
204. Ἐχθρὸς τῷ ἐδάφει Смертельний ворог
205. Ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρά (ἐστιν) Дарунки ворогів є згубними
206. Ἕως τῆς ἐσχάτης ἀναπνοῆς До останнього подиху
207. Ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε Шукайте і знайдете
208. Ζοῆς πονηρᾶς θάνατος αἱρετώτερος Смерть – краща за ганебне життя
209. Ζωγραφία φθεγγομένη ἡ ποίησίς (ἐστιν) Поезія – це озвучений живопис
210. Ἡ ἅμαξα τὸν βοῦν ἐκφέρει Віз тягне бика (= усе навпаки, усе шкереберть)
211. Ἡ ἄμπελος τρεῖς φέρει βότρυς· τὸν πρῶτον ἡδονῆς, τὸν δεύτερον μέθης, τὸν δὲ τρίτον ἀηδίας Виноград приносить три грона: перше – насолоди, друге – сп’яніння, третє – огиди
212. Ἡ ἀρχὴ ἥμισυ παντός Початок – половина усього
213. Ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος Вуста присягнули, а душа – ні
214. Ἡ γλῶττα πολλῶν ἐστιν αἰτία κακῶν Язик – причина багатьох лих
215. Ἡ εἰρήνη τὰς Μούσας τρέφει Мир годує муз
216. Ἡ εὔκλεια ὅσῳ ἂν πλείων ᾖ, τοσούτῳ καὶ κουφοτέρα φέρειν γίγνεται Чим більша слава, тим легше її нести
217. Ἡ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστη (ἐστίν) Погана порада є найгіршою для порадника
218. Ἡ κύκλῳ καὶ ἐξ ἀλλήλων ἀπόδειξις Порочне коло
219. Ἡ κύων κατακειμένη ἐν τῇ φάτνῃ Собака, який лежить у яслах (= собака на сіні)
220. Ἡ μωρία μάλιστ’ ἀδελφὴ τῆς πονηρίας Дурість часто є сестрою вади
221. Ἡ σιωπὴ μαρτυρεῖ τὸ θέλειν Мовчання свідчить про згоду
222. Ἡ ὥρα θερίσαι Час збирати врожай
223. Ἤδη καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται Вже сокира лежить біля коріння дерев (= вирішальний момент наближається)
224. Ἠθμῷ ἀντλεῖν Черпати решетом (= робити марну справу)
225. Ἧλιξ ἥλικα τέρπει Одноліток тішить однолітка (= кожен любить товариство своїх ровесників)
226. Θεοῦ διδόντος οὐδὲν ἰσχύει φθόνος, καὶ μὴ διδόντος οὐδὲν ἰσχύει πόνος Коли бог дає, заздрість не має ніякої сили; коли не дає – нічого не вартi й зусилля
227. Θεοῦ θέλοντος κἀν ἐπὶ ῥιπὸς πλέοις Якщо бог захоче, то й на циновці зможеш плисти
228. Θεῶν ἀγόντων За волею богів
229. Θεῶν ἐν γούνασι κεῖται Це лежить на колінах у богів (= це все вирішують лише боги)
230. Θηρᾶν τἀμήχανα Полювати (гнатися) за неможливим
231. Θρίξ ἀνὰ μέσσον На волосинку (= трошки)
232. Θυμοῦ βέλη Докори сумління
233. Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν Лікарю, вилікуйся сам
234. Ἱκανὰ καὶ μικρὰ ἁμαρτηθέντα πάντα συνεπιτρῖψαι Навіть дрібних помилок достатньо, щоб знищити все
235. Ἰλιὰς κακῶν Іліада лих (= безкінечна низка нещасть)
236. Ἵππον πιαίνει μάλιστα ὁ τοῦ δεσπότου ὀφθαλμός Коня найбільше відгодовує око господаря
237. Ἰχθὺν νήχεσθαι διδάσκεις Ти навчаєш рибу плавати (= робиш марну справу)
238. Καθαίρειν τὴν Αὐγέου βουστασίαν (або κόπρον) Очищати Авгієві стайні
239. Καθῆσθαι ὄνον Сидіти, як віслюк (про того, хто програв)
240. Καὶ γὰρ ἂν πέτρου φύσιν σύ γ᾽ ὀργάνειας Ти міг би розсердити навіть камінь
241. Καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει І гончар гончару заздрить
242. Καιρὸς βραχὺ μέτρον ἔχει Зручна нагода має коротку міру (= час ні на кого не чекає)
243. Καιρὸς δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν ἄριστος Найкраща у всьому – своєчасність
244. Κακὰ κακῶν Лиха з лих (= найбільші нещастя)
245. Κακὸν ἀγγεῖον οὐ κλᾶται Поганий посуд не б’ється
246. Κακὸς δ᾽ αἰδοῖος ἀλήτης Жебраку не варто бути сором’язливим
247. Κακὸς κακὸν ἡγηλάζει Злодій веде злодія
248. Κακοῦ ἀνδρὸς δῶρ’ ὄνησιν οὐκ ἔχει Дарунки лихої людини не приносять користі
249. Κάλλιστόν ἐστι κτῆμα παιδεία βροτοῖς Найкращим здобутком смертних є виховання
250. Κάλλος οὐ φατὸν λέγειν Краса, яку неможливо описати
251. Κἂν κατακεκαλυμμένος τις γνοίη Навіть із зав’язаними очима легко впізнати
252. Καρπόν, ὧν ἔσπειρε, θερίζειν Збирати плоди з посіяного
253. Κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν У глибині душі
254. Κατόπιν ἑορτῆς ἥκειν Прийти після свята (= надто пізно)
255. Κενεὰν (χοίνικα) ἀπομάξαι Вирівняти порожнього хеніка (= зробити марну справу)
256. Κέρας Ἀμαλθείας Ріг Амалтеї (= ріг достатку)
257. Κέρας σωτηρίας Ріг спасіння
258. Κέρδιστον εὖ φρονοῦντα μὴ φρονεῖν δοκεῖν Для розумного найзручніше не видаватись розумним
259. Κεφαλὴ γωνίας Наріжний камінь
260. Κιθαρίζειν οὐκ ἐπίσταται Грати він не вміє (= він неосвічений)
261. Κινεῖν πᾶν χρῆμα Пустити в хід усе
262. Κνήθειν οἶδεν ὄνος τὸν ὄνον Осел вміє лоскотати осла (= про взаємне вихваляння дурнів)
263. Κολοιὸς ποτὶ (або παρὰ) κολοιόν Галка до галки (тягнеться) (= свій до свого)
264. Κόνιν αἰθαλόεσσαν χεῖσθαι κὰκ (= κατὰ) κεφαλῆς Посипати голову попелом
265. Κόραξ λευκός Білий ворон (= дивина)
266. Κόραξι καὶ λύκοις χαρίζεσθαι Догоджати воронам та вовкам (= жадібним та невдячним людям)
267. Κορώνη σκορπίον ἥρπασε Ворона вхопила скорпіона (= найшла коса на камінь)
268. Κορώνην δευτέραν ἀναπλήσας Який досягнув віку двох ворон (= надзвичайно старий)
269. Κούφα σοι χθὼν ἐπάνωθε πέσοι! Нехай легкою буде тобі земля! (фінальна формула поховального обряду)
270. Κρατεῖν ἐν μέρει τὴν φιλίαν καὶ τὸ νεῖκος Любов та ненависть по черзі правлять (світом)
271. Κρείσσονας λύκους κυνῶν εἶναι Вовки сильніші за собак (= на всякого знайдеться управа)
272. Κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν Стукайте, і вам відчинять
273. Κρύψαι τὸν τάλαντον ἑαυτοῦ ἐν τῇ γῇ Заховати свій талант у землю
274. Κύνα δέρειν δεδαρμένην Обдирати обдерту собаку (= робити вже зроблену справу)
275. Κωφὸς ὡς ἰχθύς Німий як риба
276. Λάθε βιώσας Живи непомітно
277. Λακτίζειν πρὸς κῦμα Пливти проти течії
278. Λευκὴ στάθμη Біла мотузка (яка не залишає слідів) (= неук)
279. Λίθον ἕψειν Варити камінь (= робити важку і марну працю)
280. Λίθος τοῦ προσκόμματος Камінь спотикання (= перешкода на шляху)
281. Λόγον ἐκ λόγου λέγειν Нагромаджувати одну промову на іншу (= безкінечно багато говорити)
282. Λόγος λέγειν μόνον Давати лише обіцянки
283. Λόγος τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν Слово гостріше за будь-який ніж
284. Λόγων μὲν ποταμός, νοῦ δ’ οὐδὲ σταλαγμός Слів – ріка, розуму ж – ані краплини
285. Λύκοι ἄρν᾽ ἀγαπῶσιν Вовки люблять ягнят (про щось неможливе, невірогідне)
286. Λύκοι ἐν ἐνδύμασι προβάτων Вовки в овечих шкурах (= лицемір, який прикриває свої лихі наміри нещирим благородством)
287. Λύκον ἰδεῖν Побачити вовка (= дивитися перелякано або здивовано)
288. Λύκος ἐν αἰτίᾳ γίνεται· κἀν φέρῃ, κἀν μὴ φέρῃ Вовка завжди звинувачують: чи несе, чи не несе
289. Λύκος κεχηνώς Вовк, що розкрив пащу (= людина, якій не можна довіряти)
290. Λύκος οἶν ὑμεναιοῖ Вовк хоче одружитися з вівцею
291. Λύκου βίον ζῆν Жити вовчим життям (= за рахунок грабунку)
292. Ματαιότης ματαιοτάτων καὶ πᾶσα ματαιότης Суєта суєт і все суєта
293. Μέχρι τῆς ὑστάτης ἀναπνοῆς До останнього подиху
294. Μέχρι τοῦ δυνατοῦ У межах можливого
295. Μέχρι τοῦ τρίτου τὸ ἀληθές За третім – істина
296. Μὴ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ἔμπροσθεν τῶν χοίρων Не кидайте перли перед свинями (= не витрачайте марно слова перед людьми, які не бажають або не можуть їх оцінити)
297. Μὴ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν Не ганьбити роду пращурів
298. Μὴ ἐν πολλοῖς ὀλίγα λέγε, ἀλλ’ ἐν ὀλίγοις πολλά Не у багатьох (словах) висловлюй мало, а у малій кількості (слів) – багато
299. Μὴ κινεῖν εὖ κείμενον Не торкатися добре вирішеного (= оминати ризиковані питання)
300. Μὴ κινεῖν τὰ ἀκίνητα Не рухати нерухомого (= не торкатися недоторканного)
301. Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε Не судіть, щоб не бути судимими
302. Μὴ σπεῦδ᾽ ἃ μὴ δεῖ, μήδ᾽ ἃ δεῖ σπεύδειν μένε Не прискорюй того, що не потрібно, а те, що потрібно прискорити, не затримуй
303. Μὴ τῷ κακῷ τὸ κακὸν ἰῶ Не виправляй лихо лихом (= не погіршуй того, що й так погано)
304. Μηδὲ πάτταλον ἔχειν Не мати ані гвіздка (= не мати нічого)
305. Μηδὲν ἄγαν Нічого (не потрібне) понад міру
306. Μηδὲν ἁμαρτάνειν ἐστὶ θεῶν Ні в чому не помилятися можуть лише боги
307. Μηδὲν διακρινόμενος Без найменшого вагання
308. Μηδὲν καινὸν, ἀλλ᾽ Φοινικικόν τι Нічого нового, все (давнє) як Фінікія
309. Μήλιος λιμός Мелоський голод (= дуже сильний голод)
310. Μῆλον ἀέθλιον Яблуко розбрату
311. Μήτε χρημάτων φειδόμενος μήτε πόνων Не шкодуючи ані засобів, ані зусиль
312. Μιᾷ γνώμῃ Одноголосно
313. Μία χελιδών ἔαρ οὐ ποιεῖ Одна ластівка не робить весни
314. Μιᾷ ψήφῳ Одноголосно
315. Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ Мала закваска заквасить усе тісто
316. Μικρὸν τὸ χρῆμα τοῦ βίου Життя – коротка річ
317. Μοιριδία τίσις Помста долі
318. Μουσῶν ἐπὶ θύρας ἀφικνεῖσθαι Наближатися до брами Муз (= присвятити себе поезії)
319. Μῦς πίττης γεύεται Миша смакує смолу (про людину, яка потрапила у нещастя)
320. Μυσῶν καὶ Φρυγῶν ὁρίσματα Кордони місійців та фрігійців (= предмет вічних суперечок)
321. Μυσῶν λεία Місійська здобич (= легка здобич)
322. Μυσῶν ὁ ἔσχατος Останній (найгірший) з місійців
323. Μωρὸς ῥίψει λίθον εἰς θάλατταν καὶ δέκα σοφοὶ οὐκ ἀνέλξουσιν αὐτόν Один дурень кине камінь у море, і десять розумних не витягнуть його
324. Νέα φροντίς οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ Думки молодих не люблять смутку
325. Νόμος πάντων βασιλεύς Звичай – цар усього
326. Νόσων χαλεπώτατος φθόνος Найважчою з хвороб є заздрість
327. Νοῦς τίκτει χρήματα, ἀλλ’ οὐ χρήματα νοῦν Розум породжує гроші, а не гроші – розум
328. Ξυρεῖν ἐν χρῷ Голити зі шкірою (= загрожувати життю, брати за живе)
329. Ξυρεῖν λέοντα Стригти лева (= займатися небезпечною справою)
330. Ὃ ἂν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει Що посіє людина, те й жатиме
331. Ὁ γραμμάτων ἄπειρος οὐ βλέπει βλέπων Неписьменний не бачить дивлячись
332. Ὁ διάλληλος (або διαλλήλων або δι᾽ ἀλλήλων) τρόπος Зачароване коло
333. Ὁ δούρειος ἵππος Дерев’яний кінь (= троянський кінь)
334. Ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω Хто може вмістити – нехай вмістить
335. Ὁ ἔξεστι Διΐ, οὐκ ἔξεστι βοΐ Що дозволено Зевсу, те не дозволено бикові
336. Ὁ Ἑρμῆς ἐπεισῆλθε Гермес прийшов (про мовчанку, яка раптово запанувала)
337. Ὁ θάνατος κοινὸς καὶ τοῖς χειρίστοις καὶ τοῖς βελτίστοις Смерть є спільною і для найгірших, і для найкращих
338. Ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων Плач і скрегіт зубів (= безсила лють)
339. (Ὁ λίθος) Οὕτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας Цей (відкинутий геть) камінь став наріжним
340. Ὁ μὲν βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή Життя коротке, а мистецтво вічне
341. Ὁ μὴ δαρεὶς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται Не бита людина не виховується
342. Ὁ ὅμοιος τῷ ὁμοίῳ φίλος Подібний подібному друг
343. Ὁ πλοῦτος φιλόψυχον κακόν (ἐστιν) Багатство примушує тремтіти за своє життя
344. Ὁ πόλεμος πατὴρ ἁπάντων Війна – батько всього
345. Ὁ σταλαγμὸς κατατρίβει τὸν λίθον Крапля точить камінь
346. Ὁ τῆς πατρίδος καπνὸς λαμπρότερος ὀφθήσεται τοῦ παρ’ ἄλλοις πυρὸς Навіть дим батьківщини видаcться яскравішим від вогню чужини
347. Ὁ φθόνος μέγιστον κακὸν τοῖς ἔχουσίν ἐστιν Заздрість є найбільшим лихом для того, у кого вона є
348. Ὁ χρήσιμ’ εἰδώς, οὐχ ὁ πολλ’ εἰδώς, σοφός Розумний – не той, хто знає багато, а той, хто знає потрібне
349. Ὀδοῦσι καὶ ὄνυξι καὶ πάσῃ μηχανῇ Зубами й кігтями й усіма засобами
350. Οἱ ἄνεμοι ψυχῆς Душевні бурі
351. Οἱ μὲν λοιποὶ ζῶσιν, ἵνα ἐσθίωσιν, ἐγὼ δ’ ἐσθίω, ἵνα ζῶ Інші живуть, щоб їсти, я ж їм, щоб жити
352. Οἱ ὀψιζόμενοι ἀφαιροῦνται αὑτοὺς τῆς ὠφελείας Хто пізно виходить (на полювання), сам позбавляє себе здобичі
353. Οἱ περὶ τάγηνον φίλοι Друзі навколо сковорідки (= друзі, які залишаються з тобою, допоки ти їх годуєш, допоки з тебе є користь)
354. Οἷα ἐκ τριόδου Слова з перехрестя (= вульгаризми, тривіальні вислови)
355. Οἷα ἡ δέσποινα, τοιαύτη καὶ ἡ κύων Яка хазяйка, такий і собака
356. Οἶδα μ’ οὐδὲν εἰδότα Я знаю, що нічого не знаю
357. Οἴκοι μὲν λέοντες, ἐν μάχῃ δ᾽ ἀλώπεκες Вдома – леви, а у битві – лисиці
358. Οἷος ὁ ἄρχων, τοιοῦτοι οἱ ἀρχόμενοι Який правитель, такі й підлеглі
359. Ὅλῃ τῇ ψυχῇ Від усієї душі
360. Ὄμμα τινὶ ταυροῦσθαι Дивитися на когось як бик (= сердито)
361. Ὃν γὰρ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνήσκει νέος Кого боги люблять, той помирає молодим
362. Ὄνος ἐν πιθήκοις Осел серед мавп
363. Ὄνος κιθαρίζειν πειρώμενος Осел, який намагається грати на кіфарі
364. Ὄνος λύρας ἀκούων κινεῖ τὰ ὦτα Осел, слухаючи ліру, ворушить вухами
365. Ὄνου σκιά Тінь осла (= абсолютна дрібниця, нісенітниця)
366. Ὄνῳ τις λέγει μῦθον Хто ж розповідає байки ослу?
367. Ὁπόσα φάρμακα οὐκ ἰᾶται, σίδηρος ἰᾶται, ὁπόσα σίδηρος οὐκ ἰᾶται, πῦρ ἰᾶται· ὁπόσα πῦρ οὐκ ἰᾶται, ταῦτα χρὴ νομίζειν ἀνίατα Те, що не лікують ліки, лікує залізо; те, що не лікує залізо, лікує вогонь; те, що не лікує вогонь, слід вважати невиліковним
368. Ὀρνίθων γάλα Пташине молоко (= неймовірні ласощі)
369. Ὀργὴ φιλοῦντος μικρὸν ἰσχύει χρόνον Гнів закоханого триває недовго
370. Ὄρος ὄρει οὐ μίγνυται, ἄνθρωπος δ’ ἀνθρώπῳ Гора з горою не сходиться, лише людина з людиною
371. Ὃς κλέπτει τὸ ᾠόν, κλέψεται καὶ τὴν ὄρνιν Хто краде яйце, вкраде й птаха
372. Ὅσα δένδρων ὑπείκει, κλῶνας ἐκσῴζεται Дерева, які гнуться, зберігають своє гілля
373. Ὅσοι ἄνθρωποι, τοσαῦτα γνῶμαι Скільки людей, стільки й думок
374. Ὀστράκου μεταπεσόντος З поворотом черепка (= коли обставини повністю змінилися)
375. Ὅταν μηκέτι χωρῇ ταῖς μελίτταις Коли вже й бджолам не вистачає місця
376. Ὅταν τὸ ὕδωρ πνίγῃ, τί δεῖ ἐπιπίνειν; Якщо вода душить, то що ж слід пити?
377. Ὅτε ὑπάρχει τὸ αἰτιατόν, καὶ τὸ αἴτιον ὑπάρχει Де є наслідок, там є й причина
378. Οὐ γὰρ ἅλιον ἀφορμᾷ (ἀστραπή) Бо не даремно падає блискавка
379. Οὐ λευκότερόν τι δυνατόν ἐστι γνωρίζειν μὴ συνυποπίπτοντος τοῦ οὖ λευκότερόν ἐστι Неможливо пізнати “біліше”, якщо воно не співвідноситься з тим, від чого воно біліше
380. Οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργήν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν Не лише через гнів, але й через сумління
381. Οὐ πρό γε τῆς ἀληθείας τιμητέος ἀνήρ Не слід шанувати людину більше за істину
382. Οὐ σμικροῖσιν αὐλίσκοις φυσᾶν Грати на немалих сопілках (= сильно хизуватися)
383. Οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδὲ τοῦ τρέχοντος (Це не підвладне) ані бажаючому, ані уникаючому (= жодній людині)
384. Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες Лікар потрібен хворим, а не здоровим
385. Οὐ ψάλλειν ἔνι ἄνευ λύρας Неможливо грати на лірі без ліри
386. Οὐδ᾽ ἂν τρίχα ἄν τις παρείρειε Нікому й волосини (слова) не вставити (про мову невтомних балакунів)
387. Οὐδαμὰ ἀδυνασίης ἀνάγκη κρέσσων ἔφυ Немає сили сильнішої за неможливість
388. Οὐδεὶς ἐπλούτησε ταχέως δίκαιος ὦν Ніхто не розбагатів швидко, будучи справедливим
389. Οὐδεὶς μάντις τῶν μελλόντων Ніхто не є віщуном майбутнього
390. Οὐδέν ἐστ᾽ ἀπώμοτον Ні від чого не слід зарікатися
391. Οὐδὲν εὐπετὲς τῶν μεγάλων Ніщо велике не є легким
392. Οὐδὲν πλὴν γλώσσης ψόφος Нічого крім порожніх балачок
393. Οὐκ αἰνίγματ᾽ ἀλλ᾽ ἁπλῷ λόγῳ Не загадками, а зрозумілими словами
394. Οὐκ ἀπ᾽ ἄκρας φρενός Не краєм душі (= від усієї душі)
395. Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος Не хлібом єдиним житиме людина (про духовну їжу)
396. Οὐκ ἔστ᾽ ἐραστὴς ὅστις οὐκ ἀεὶ φιλεῖ Не любить той, хто не любить завжди
397. Οὐκ ἔστι μοίρας τοῦ χρεών τ᾽ ἀπαλλαγή Від долі й неминучості не втекти
398. Οὐκ ἔστιν εἰδῆσαι ἀλλήλους πρὶν τοὺς λεγομένους ἅλας συναναλῶσαι Не можна пізнати один одного раніше, аніж буде з’їдено міру солі
399. Οὔποτε ποιήσεις τὸν καρκίνον ὀρθὰ βαδίζειν Ніколи не навчиш рака йти прямо
400. Οὔτις ἐπίσχεσις ἀλλοτρίων χαρίσασθαι Ніхто не стримається перед чужим (добром)
401. Οὐχ ἡ Γλαύκου τέχνη Це не мистецтво Главка (= це не настільки важка справа)
402. Οὐχ οἱ τόποι ἄνδρας ἐντίμους, ἀλλ’ οἱ ἄνδρες τοὺς τόπους ἐπιδεικνύασιν. Не місцевість робить людей шанованими, а люди місцевість
403. Οὐχ ὁ τυφλὸς μηνυτικὸς γίγνεται τῷ βλέποντι χρωμάτων Сліпий не розповідає про кольори тому, хто бачить
404. Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ Око за око
405. Παθὼν ἔγνω Він дізнався, зазнавши страждань (= на своєму гіркому досвіді)
406. Πάλαι ποτ᾽ ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι У давнину і мілетці були хоробрими (про колишню велич)
407. Πάλαι ὑμνηθέν Давно оспіване (= відома істина)
408. Πάντα ἡμῖν μία κόνις Все (це) для нас той самий пісок (= одне й те саме)
409. Πάντα κάλων ἐξιέναι (або ἐφιέναι або ἐκτείνειν або κινεῖν) Відпускати усі канати (= використовувати всі засоби)
410. Πάντα κινῆσαι πέτρα Зрушити усі камені (= використати всі засоби)
411. Πάντα γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα Все оголено та відкрито
412. Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει Все рухається, і нічого не залишається (незмінним)
413. Παντὶ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ᾽ αὐτοῦ Кому багато дано, з того багато й спитають
414. Πάντες οἱ κόλακες θητικοὶ καὶ οἱ ταπεινοὶ κόλακες Усі підлабузники – найманці, а всі ниці люди – підлабузники
415. Πάντων μὲν κόρος ἐστί, καὶ ὕπνου καὶ φιλότητος Все набридає: і сон, і любов
416. Πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπον εἶναι Людина – міра усіх речей
417. Παρὰ θύραν εἰσβιάζεσθαι Вриватися попри двері (= діяти якимось протиприродним чином)
418. Παρὰ θύραν πλανᾶσθαι Блукати біля дверей (= не наважуватися)
419. Παραπέμπειν ἐφ᾽ ἕνδεκα κώπαις Проводжати одинадцятьма веслами (= виявляти всі можливі почесті)
420. Παραχάραξον τὸ νόμισμα Перекарбуй монету (= переоцінка звичних цінностей)
421. Παρελθέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο Нехай омине мене чаша ця
422. Πᾶσαν φωνὴν ἱέναι Пускати в хід усі слова
423. Πάσας ἀφιέναι φωνάς Пускати в хід усі слова
424. Πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ Абсолютно щиросердно
425. Πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ Усіма засобами й способами
426. Πᾶσι θνατοῖς ἔφυ μόρος Смерть притаманна усім смертним
427. Πᾶσιν ἀνθρώποις ἄρ᾽ ἦν ψυχή τέκνα Для всіх діти – їх душа
428. Πᾶσιν ἀνθρώποισι φιλότεκνος βίος Усім людям властива любов до дітей
429. Πασῶν τῶν τεχνῶν ἀρχὴ χαλεπή Початок усіх справ важкий
430. Περὶ καπνοῦ στενολεσχεῖν Базікати про дим
431. Περὶ ὄνου σκιᾶς μάχεσθαι Сперечатися про тінь віслюка (= про якусь нісенітницю)
432. Περὶ τὸν φλοιὸν ἀσχολεῖσθαι Займатися шкаралупою (= не вникати у суть справи)
433. Περὶ τῷ δέρματι δεδοικέναι Боятися за свою шкіру (ірон.)
434. Πεφύκασι ἄπαντες ἁμαρτάνειν Усім властиво помилятися
435. Πῆμα κακὸς γείτων, ὅσσον τ᾽ ἀγαθὸς μέγ᾽ ὄνειαρ Поганий сусіда настільки є лихом, наскільки хороший – благом
436. Πίθηκος ἐν πορφύρα Мавпа у порфірі
437. Πλάτων ἀναιρεῖ, ὅτι οὔκ ἐστιν ἡδονὴ τἀγαθόν Платон стверджує, що насолода не є благом
438. Πληγεὶς ἀεὶ τῆς πληγῆς ἔχεται Побитий завжди тримається за побите місце
439. Πλίνθον πλύνειν Мити цеглу (= робити марну справу)
440. Πλοῦτος καὶ εἰρήνη ἅλις ἔστω! Нехай процвітають благополуччя та мир!
441. Πλουτούντα καὶ γάρ σε καὶ οἱ θεοί φιλήσουσιν Багатого тебе і боги полюблять
442. Ποῖ βαδίζεις; Куди йдеш?
443. Ποιεῖν (τινα) δακεῖν τὴν καρδίαν Зробити так, щоб (у когось) заболіло серце (= заподіяти комусь лихо)
444. Ποίησον ἀγαθὸν καὶ ῥῖψον αὐτὸ εἰς θάλατταν Зроби добро і кинь його в море
445. Πολλ’ ἐπίστατο ἔργα, κακῶς δ’ ἐπίστατο πάντα Багато справ знати – погано знати всі
446. Πολλοί εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί Багато кликаних, та мало обраних
447. Πολλῶν θανάτων ἄξιος Гідний тисячі смертей
448. Πολλῶν ὁ λιμὸς γίγνεται διδάσκαλος Голод багатьом стає вчителем
449. Πόνου μεταλλαχθέντος οἱ πόνοι γλυκεῖς Завершені справи – приємні
450. Πόνου χωρὶς οὐδὲν εὐτυχεῖ Без праці нічого не вдається
451. Πόνος πόνῳ πόνον φέρει Одна турбота породжує іншу
452. Ποτὶ κέντρον λακτίζειν Лізти на рожен
453. Πότμος ἔγραψε Доля вирішила
454. Πρᾶον σχῆμ᾽ ὑπεισελθεῖν Одягнути на себе личину смирення
455. Πρὶν νενικηκέναι ᾄδειν Співати до отримання перемоги (спершу – про бійцівських півнів)
456. Πρὸς κέντρα λακτίζειν Лізти на рожен
457. Πρὸς Κρῆτα(ς) κρητίζειν Обманювати як критянин критянина (= обманювати брехуна)
458. Πρὸς στάθμῃ πέτρον τίθεσθαι, μή τι πρὸς πέτρῳ στάθμην (Слід) Прикладати камінь до шнурка, а не шнурок до каменя
459. Πρὸς τὴν ἀνάγκην οὐδ’ Ἄρης ἀντίσταται Проти долі навіть Арес не повстає
460. Πρὸς τὴν πληγὴν ὠθεῖσθαι Лізти на рожен
461. Προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει Пророк не має шани у власній батьківщині
462. Πτωχοῦ πήρα οὐ πίμπλαται Торба жебрака не наповнюється
463. Πῦρ ἐπὶ πῦρ ἄγειν Додавати до вогню вогонь
464. Πυρὶ οὐ σβέννυται πῦρ Вогонь не гаситься вогнем
465. Πυρὸς καὶ ὕδατος εἴργεσθαι Позбавляти вогню і води (= позбавляти громадянських прав)
466. Σίτου θ᾽ ἅπτεσθον καὶ χαίρετον Їжте на здоров’я
467. Σιωπῆς οὐδὲν ἔργον ἐν κακοῖς Мовчання – ніщо у нещастях
468. Σκιά καπνοῦ Тінь від диму (= тінь тіні, ілюзія, ніщо)
469. Σκινδαλάμους καὶ ἀκάνθας ἐκλέγειν Вибирати сучки та колючки (= вишукувати дрібні недоліки)
470. Σοφοῖς ὁμιλῶν κἀυτὸς ἐκβήσῃ σοφός Від спілкування з мудрими і сам станеш мудрим
471. Σπεῦδε βραδέως Поспішай повільно
472. Σταύρωσον αὐτόν Розіпни його
473. Σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ По добру і справедливості
474. Συνάπτειν κακὰ κακοῖς Приєднувати до лих (нові) лиха
475. Συντάσσομαι ὑμῖν Прощавайте!
476. Συντέμνειν πολλοὺς ἐν βραχεῖ λόγους Стисло висловлювати багато (думок)
477. Σώζεο!, Σώζοισθε! Прощавай! Прощавайте!
478. Τὰ ἀμήχανα ζητεῖν Прагнути неможливого
479. Τὰ ἀντιτείνοντα (δένδρα) ἀπόλλυται Дерева, які не гнуться (під час бурі), гинуть
480. Τὰ ἐλάχιστα δεῖ αἱρεῖσθαι τῶν κακῶν З лих потрібно обирати найменше
481. Τὰ ἐμαυτοῦ ἐν ἐμαυτῷ ἀεὶ περιφέρω Усе своє ношу з собою
482. Τὰ ἑπτὰ ἐπιφανέστατα (або κατονομαζόμενα або μέγιστα) ἔργα Сім чудес світу
483. Τὰ νέα εὐδοκιμεῖ Нове високо цінується
484. Τὰ πρὸ Εὐκλείδου ἄρχοντος πραχθέντα (ἐξετάζειν) (Розслідувати) те, що було зроблене до архонта Евкліда (= згадувати давно забуті речі)
485. Τὰ σκλήρ᾽ ἄγαν φρονήματα πίπτει μάλιστα Дуже непоступливі душі особливо швидко ламаються
486. Τὰ σκληρά, κἂν ὑπέρδικ᾽ ᾖ, δάκνει Жорстокі слова, які б справедливі вони не були, завдають болю
487. Τὰ συγκεχωρημένα ὑπὸ πάντων Загальновизнані положення
488. Τὰ χρηστὰ ἔχει φίλους Де щастя, там друзі
489. Ταῖς ἀνάγκαις χρηματίζειν Поступатися непереборним обставинам
490. Τὰς χαρίτας ἀχαρίστως χαρίζεσθαι Робити приємне з неприємним виглядом
491. Τερμέρειον κακόν Термерове лихо (= заслужена кара)
492. Τεττίγων ἀνάμεστα Переповнене цикадами (= дуже старе)
493. Τῇ φύσει χρώμενος Слідуючи своїй природі
494. Τὴν δοκὸν φέρειν Тягати колоду (= нудно, монотонно говорити)
495. Τὴν ὁμοίην (χάριν або δίκην) (ἀπο)διδόναι Відплатити тим самим
496. Τὴν περὶ τὸ φρέαρ ὄρχησιν ὀρχεῖσθαι Танцювати навколо колодязя (= наражатися на небезпеку)
497. Τὴν σκάφην σκάφην λέγειν Називати корито коритом (= називати речі своїми іменами)
498. Τῆς ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν Попереду доброчесності боги помістили важку працю (= лише через важку працю досягається доброчесність)
499. Τῆς ἐλπίδος δεδραγμένος Окрилений надією
500. Τί κυνὶ καὶ βαλανείῳ; Що спільного між собакою та лазнею?
501. Τίς ἂν θύρας ἁμάρτοι; Хто ж не вцілить у браму (з лука)? (про загальнодоступні речі)
502. Τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ μέγα Альфа і омега
503. Τὸ δεθὲν πᾶν λυτόν (ἐστι) Усе складне можна розкласти (= звести до простого)
504. Τὸ δίκαιον φυσικόν Природнє право
505. Τὸ εὖ πράσσειν ἀκόρεστον ἔφυ πᾶσι βροτοῖσιν Смертним щастя не набридає
506. Τὸ ζητούμενον ἁλωτόν Те, що шукають, може бути знайдене
507. Τὸ καλῶς ἔχον ὅπως χρονίζον εὖ μενεῖ βουλευτέον Треба робити так, щоб хороше залишилося
508. Τὸ κύκνειον ἐξηχεῖν Співати лебедину пісню (= звертатися з відчайдушним закликом)
509. Τὸ κύκνειον μέλος Лебедина пісня (= відчайдушний заклик)
510. Τὸ λευκὸν εἰδέναι Знати біле (= вміти відрізняти правильне від хибного)
511. Τὸ λεχθὲν συναρπάζεται Сказане щезає (= не справляє належного враження, не має належного результату)
512. Τὸ μεταβουλεύεσθαι Ἐπιμηθέως ἔργον, οὐ Προμηθέως Змінювати рішення – справа Епіметея, а не Прометея
513. Τὸ μηδὲν ἁμαρτάνειν ἔξω τῆς φύσεως κεῖται τῆς ἀνθρωπίνης Ні в чому не помилятися – понад людську природу
514. Τὸ πρᾶγμα βοᾷ Справа говорить сама за себе
515. Τὸ πρῶτον ψεῦδος Принципова помилка
516. Τὸ σπάνιον τίμιον Рідкісне високо цінується
517. Τὸ τῆς Ἔριδος μῆλον Яблуко Ериди (= предмет суперечки)
518. (Τὸ) τρίτον τῷ σωτῆρι (σπένδειν) Третю (чашу піднімати) за спасителя
519. Τὸ Ὑμήττιον στόμα Гіметські вуста (= ніби наповнені гіметським медом вуста)
520. Τὸ χρύσειον κῶας Золоте руно
521. Τοῖς νενικημένοις ὀδύνη! Горе переможеним
522. Τὸν ἀπὸ γραμμᾶς κινεῖν λίθον Вводити у гру останні резерви (= ризикувати останнім)
523. Τὸν ἀτυχῆ καὶ πρόβατον δάκνει Невдаху і вівця кусає
524. Τὸν (або τὴν) ἀφ᾽ ἱερᾶς (λίθον) κινεῖν Зрушити камінчик з недоторканного ряду (гральної дошки) (= використати останні засоби)
525. Τὸν κλέπτην δεῖ μνήμονα εἶναι Злодію потрібно мати хорошу пам’ять
526. Τόσα, ὅσα ψάμαθος τε κόνις τε Незчисленні, як пісок та порох
527. Τοὺς θεοὺς σέβεσθαι, γονέας τιμᾶν, πρεσβυτέρους αἰδεῖσθαι Поклонятися богам, поважати батьків, шанувати старших
528. Τρέφεται ψυχὴ μαθήμασι Душа годується науками
529. Τρία ἔπεα Три слова (= сказані в добрий час)
530. Τρία κάππα κάκιστα Три найгірші капи (маються на увазі карійці, кападокійці та критяни)
531. Τρὶς ἓξ βαλεῖν Тричі викинути шістку (у грі) (= досягнути неймовірних успіхів)
532. Τροπαὶ (ἀπὸ) τῆς τύχης Повороти долі
533. Τροπαία χρονία Довгоочікувана зміна
534. Τροχός τῆς γενέσεως Коло буття
535. Τρυφᾷ δ᾽ ὁ δαίμων Доля вередлива
536. Τύχῃ ἀγαθῇ! Ἀγαθῇ τύχῃ! Τυχἀγαθῇ! В добрий час!
537. Τῷ Ἀσκληπιῷ ὀφείλειν ἀλεκτρυόνα Заборгувати півня Асклепію (= вилікуватися)
538. Τῷ Διῒ πλούτου πέρι ἐρίζειν Сперечатися щодо багатства з (самим) Зевсом
539. Τῷ νέῳ κόσμος ἐστὶν ἡ σιωπή Мовчання є окрасою юнака
540. Τῶν δεσμῶν τυφλαὶ αἱ ἀρχαί Невидимі кінці зав’язок (= заплутаний, Гордіїв вузол)
541. Τῶν ἐσχηματισμένων τι γίνεται ἐξ ἀσχημοσύνης Все оформлене виникає з неоформленого
542. Τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τἀγαθ’ οἱ θεοί Усі блага нам боги продають за працю
543. Ὑγίαινε! Будь здоров! Прощавай!
544. Ὕδατι νίζειν θολερὰν διαειδέϊ πλίνθον Прозорою водою мити непрозору цеглу (= робити марну справу, працювати без користі)
545. Ὕδωρ ζῶν Жива вода
546. Ὕδωρ κοσκίνῳ φέρειν Носити воду решетом (= робити марну справу)
547. Ὑπὲρ αἶσαν Всупереч долі
548. Ὑπὲρ τὸ λίνον Всупереч долі
549. Ὑπὲρ τὸν Τιθωνὸν ζῆν Жити довше за Тифона (= дожити до глибокої старості)
550. Ὑπὸ κύνα Під час канікул, на дозвіллі
551. Ὑπὸ ῥεύματός τε καὶ κατάρρου πάντα χρήματα ἔχεσθαι (Геракліт вважає), що всі речі існують як потік і течія
552. Ὑπὸ ψήφου μιᾶς Одноголосно
553. Ὑποστῦφον / ὑπόστυφον ἥδυσμα Терпка приправа (= ложка дьогтю у діжці меду)
554. Ὗς Βοιωτία Беотійська свиня (= про невиховану людину)
555. Ὗς ποτ᾽ Ἀθαναίαν ἔριν ἤρισεν Свиня колись з Афіною сперечалася (про самовпевнених неуків)
556. Ὑς (πρὸς) τὴν Ἀθηνᾶν Свиня Афіну (навчала) (про самовпевнених неуків)
557. Φαγέτω με λέων καὶ μὴ ἀλώπηξ Нехай з’їсть мене лев, а не лисиця!
558. Φάσγανον ἀνταυγεῖ φόνον Блиск меча загрожує смертю
559. Φέρει φίλτρον τὸ τίκτειν, ὥσθ᾽ ὑπερκάμνειν τέκνων Материнство спонукає переживати страждання через дітей
560. (Φεῦγ᾽) Ἐς κόρακας! (Біжи) До воронів
561. Φεύγοντα καπνὸν εἰς πῦρ ἐμπίπτειν Втікаючи від диму, потрапити у вогонь
562. Φθαρτικὰ ἀλλήλων τὰ ἐναντία Протилежності знищують одна одну
563. Φιλεῖ τίκτειν ὕβρις ὕβριν Насильство зазвичай породжує насильство
564. Φίλος ἐστὶν ἄλλος ἐγώ Друг – це друге я
565. Φίλος μὲν Πλάτων, φιλτέρα δ’ ἀλήθεια Платон мені друг, але істина дорожча
566. Φιλοφρονεῖσθαι τῇ δικέλλῃ Вітати кочергою (ірон.)
567. Φοίνικος ἔτη βιοῦν Жити феніксів вік (= бути надзвичайно довговічним)
568. Φρονεῖν οἱ ταχεῖς οὐκ ἀσφαλεῖς Ті, хто поспішають у рішеннях, – необережні
569. Φρούδου τοῦ κακοῦ μείων λόγος Про нещастя, що минуло, менше говорять
570. Φύσει, οὐ νόμῳ За природою, а не за (людським) законом
571. Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Голос волаючого у пустелі (= відчайдушний заклик)
572. Χαῖρε! Χαίρετε! Вітаю (тебе)! Вітаю (вас)!
573. Χαιριδῆς βομβαύλιοι Херидові сопілкарі (= такі самі погані, як і сам Херид)
574. Χαλεπὸν χορίω κύνα γεῦσαι Небезпечно, коли собака скуштує тельбухів (оскільки сама почне їсти дичину, яку спіймає)
575. Χαρίζεσθαι τῷ ἵππῳ Дати повід коню
576. Χάρις ἀντὶ χάριτος ἐλθέτω За послугу нехай буде послуга
577. Χάρις ἄχαρις Невдячна (= погана) вдячність
578. Χάρις γηράσκει ταχέως Вдячність швидко старіє
579. Χάρις χάριν, ἔρις δ’ ἔριν τίκτει Щирість породжує щирість, ворожнеча – ворожнечу
580. Χειμαίνει ὁ χειμαζόμενος Хто хвилюється, хвилює інших
581. Χεὶρ χεῖρα νίζει Рука руку миє
582. Χερσίν τε ποσίν τε καὶ σθένει Руками, ногами і силою (= усіма засобами)
583. Χλιαρὸς καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός Теплий: ані гарячий, ані холодний (= байдужий)
584. Χόρτον ἔχει ἐπὶ τοῦ κέρατος У нього на рогах сіно (= він дуже дратівливий)
585. Χρεία διδάσκει, κἂν βραδύς τις ᾖ, σοφόν Нужда і тугодума навчить
586. Χρειοῖ ἀναγκαίῃ В силу непереборної необхідності
587. Χρόνια τὰ τῶν θεῶν Не швидко здійснюється воля богів
588. Χρόνος ἀμαυροῖ πάντα Час стирає усе
589. Χρύσεον γένος ἀνθρώπων Золотий вік людей
590. Ψήχει καὶ πέτραν ὁ πολὺς χρόνος Довгий час стирає і скелю
591. Ὧι μή ᾽στι δρῶντι τάρβος οὐδ᾽ ἔπος φοβεῖ У кого немає страху перед злочином, того і слово не злякає
592. Ὧι μήτε χλαῖνα μήτε σισύρα συμφέρει Якому не підходять ані плащ, ані кожух (= якому нічим не догодиш)
593. Ὠδίνειν ὄρος, εἶτα μῦν ἀποτεκεῖν Мучилася гора, а потім народила мишу
594. Ὠμούς τινας καταφαγεῖν З’їсти когось заживо
595. Ὡς κλέπτης ἐν νυκτί Як злодій вночі
596. Ὡς μέγα τὸ μικρόν ἐστιν ἐν καιρῷ δοθέν Яким значним є (нехай навіть) мале, але дане в потрібний момент
597. Ὥσπερ ἀπὸ μηχανῆς (ὁ θεός) Ніби (бог) з машини (= раптова або надприродня розв’язка)
598. Ὥσπερ ἐν τραγῳδίᾳ μηχανή Як механізм у трагедії
599. Ὥσπερ ἐν τριόδῳ γενόμενος Ніби опинившись на роздоріжжі
600. Ὥσπερ ὕδραν τέμνειν Ніби відтинати голову гідрі (= робити марну справу)

Залишити відповідь