Теми для самостійного опрацювання

1. Адміністративний апарат та посадові особи у Стародавній Греції та Давньому Римі.

 Література

 1. Барон Ю. Система римского гражданского права. – СПб.: Юридический центр пресс. – 2006. – 1102 с.
 2. Бартошек М. Римское право. Понятия. Термины. Определения. – М.: Юридическая литература, 1989. – 448 с.
 3. Бюттен А.-М. Классическая Греция. – М.: Вече, 2006. – 384 с.
 4. Дождев Д. В. Римское частное право / Учебник для вузов. – М.: Инфра М-Норма, 1996. – 704 с.
 5. История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов. – Ч. 1 / Под ред. Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова – М.: Норма-Инфра, 1998. – 480 с.
 6. Новицкий И. Б. Римское право: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 246 с.
 7. Омельченко О. А. Основы римского права: Учебное пособие. – М.: ТОН-Остожье, 2000. – 208 с.
 8. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник. – М.: БЕК, 2002. – 370 с.
 9. Харитонов Е. О. Основы римского частного права: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 416 с.
 10. Хвостов В. М. Система римского права: Учебник. – М.: Спарк, 1996. – 522 с.

Контрольні запитання

 1. Які посади у Давній Греції обирались шляхом жеребкування?
 2. Хто такі астиноми та агораноми?
 3. Хто такі тирани? Назвіть імена, місце та час правління відомих Вам тиранів.
 4. Що таке остракізм? Коли та з якою метою його було впроваджено?
 5. Які судові справи не розглядала Геліея?
 6. На який термін обиралась більшість посад в магістратурах Давнього Риму?
 7. Які повноваження мали у Давньому Римі квестори?
 8. Які типи магістратур існували у Давньому Римі? У чому полягала відмінність між ними?
 9. Які магістратури були екстраординарними? Коли вони призначались?

2. Система мір та ваги у Давній Греції та Римі.

Література

 1. Бюттен А.-М. Классическая Греция. – М.: Вече, 2006. – 384 с.
 2. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Пер. с польского В. К. Ронина. – М.: Высшая школа, 1988. – 496 с.
 3. Гиро П. Быт и нравы древних греков / Пер. с фр. – Смоленск: Русич, 2000. – 624 с.
 4. Гиро П. Быт и нравы древних римлян: Пер. с фр. – Смоленск: Русич, 2001. – 576 с.
 5. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима / Пер. с польск. В. К. Ронина. – М.: Высшая школа, 1990. – 351 с.
 6. Робер Ж.-Н. Рим. – М.: Вече, 2006. – 384 с.

Контрольні запитання

 1. Що стало основою грецької системи мір?
 2. Які давньогрецькі міри довжини Ви знаєте?
 3. Яку міру греки запозичили у давніх єгиптян?
 4. Який вид системи мір та вагів використовували римляни у повсякденному житті?
 5. Де в Давньому Римі зберігалися еталони вимірювання?

3. Давньогрецький та римський календарі.

Література

 1. Бюттен А.-М. Классическая Греция. – М.: Вече, 2006. – 384 с.
 2. Идельсон Н. И. История календаря.– Л., 1925. – 160 с.
 3. Каменцева Е. И. Хронология. – М.: Высшая школа, 1967. – 187 с.
 4. Климишин И. А. Календарь и хронология. – М.: Наука, 1981. – 191 с.
 5. Мартынов А. С. Система мер времени в древних странах Ближнего Востока // Наука и техника. – № 6 (13), июнь 2007. – С. 12—17.
 6. Никольский В. К. Происхождение нашего летосчиселния. – М.:
  ОГИЗ, 1938. – 64 с.
 7. Робер Ж.-Н. Рим. – М.: Вече, 2006. – 384 с.
 8. Россовская В. А. Календарная даль веков.– Л.-М.: ОНТИ, 1936. – 139 с.
 9. http://grigam.hop.ru/kalend/kalen12.htm
 10. Эфросман А. М. История календаря и хронология: к вопросу о происхождении нашего летоисчисления // Историко-астрономические исследования. – Вып. XVII. – М.: Наука, 1984.

Контрольні запитання

 1. Які типи календарів існували у Давній Греції? Що таке календар Олімпіад?
 2. Назвати грецькі місяці.
 3. Хто такі архонти-епоніми?
 4. Які засоби вимірювання часу були у Давній Греції та у Давньому Римі?
 5. Назвати римські місяці та пояснити етимологію їх назв.
 6. Чоми високосний рік у римлян називався bissextus?
 7. За яким принципом римляни позначали дати?
 8. Чому у римському календарі вересень, живтень, листопад та грудень називалися September, October, November, December відповідно?
 9. Що таке “сторожі”? Яким чином вони пов’язані з вимірюванням часу у Давньому Римі?
 10. У чому полягала реформа календаря, проведена Юлієм Цезарем?
 11. Поясніть поняття “Нони”, “Іди”, “Календи”.

Залишити відповідь