Статті

Актуалізація опозиції “свій – чужий” у дискурсі Страбона (на матеріалі “Географії”) (Харик Оксана)

Антична філософська школа та її інструментарій (Поліщук (Шадчина) Анна Сергіївна)

Балкано-кавказские параллели в языке и культуре (Поліщук (Шадчина) Анна Сергіївна)

Вербалізація концепту НЕМОЖЛИВЕ у давньогрецьких приказках (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Вираження фінальних відношень у грецькій історичній прозі періоду Римського панування (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Давньогрецький “міф про аргонавтів” у контексті проблематики балканського етногенезу (Поліщук (Шадчина) Анна Сергіївна)

Давньогрецькі емотивні приказки: структурно-семантичний аналіз (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Давньогрецькі паремії з топонімічним або етнонімічним компонентом (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Демінутивна десемантизація: причини і функції (на матеріалі української, латинської та англійської мов) (Руда Наталя Вікторівна)

До питання про греко-латинський білінгвізм елліністично-римського періоду (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

До питання про співвідношення мови і культур (функціональний аспект) (Письменна Юлія Олександрівна)

Етнокультурна специфіка лексем як предмет лінгвістичних досліджень у ХХ – на початку ХХІ ст. (Письменна Юлія Олександрівна)

Етнокультурна специфіка семантики давньогрецьких фразеологізмів із компонентом собака (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Жанрова мова грецької історичної прози (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Жанрово-стильові норми давньогрецького філософського дискурсу (Поліщук (Шадчина) Анна Сергіївна)

З історії формування системи демінутивних суфіксів англійської мови (Руда Наталя Вікторівна)

Лексичні засоби архаїзації мови грецькими істориками ІІ-ІІІ ст. (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Лінгвістичні вчення доби Античності (Руда Наталя Вікторівна)

Метафора у давньогрецькій музичній термінології (Лазер-Паньків Олеся Василівна, Гриценко Аліна Анатоліївна)

Мовленнєві тактики комунікативних стратегій в “Іліаді” (Руда Наталя Вікторівна)

Мовна репрезентація категорії демінутивності (на матеріалі української, англійської та латинської мов) (Руда Наталя Вікторівна)

Мовно-стилістичні засоби формування образу гетери у діалогах Лукіана (на матеріалі “Діалогів гетер”) (Малявська Юлія)

Опозиція РОЗУМНИЙ – ДУРНИЙ в національно-мовних картинах світу (Письменна Юлія Олександрівна)

Особливості вербалізації гендера у латинській фразеології (Лазер-Паньків Олеся Василівна, Янчук Анастасія Сергіївна)

Особливості вираження об’єктних відношень у системі гіпотаксису грецької мови ІІ-ІІІ ст. (на матеріалі твору Арріана “Анабасис Александра”) (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Особливості давньогрецьких фразеологізмів із семантичними сегментами “мореплавство” і “міфологія” (структурно-семантичний аналіз) (Довбищенко Федір)

Особливості давньогрецької зооморфної метафори на позначення рис характеру людини (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Особливості лексичної репрезентації концепту ΣΟΦΟΣ у давньогрецькій мові (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Особливості формування функціональних різновидів давньогрецької мови елліністично-римського періоду (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Особливості функціонального синтаксису відмінків грецької мови елліністично-римського періоду (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Особливості функціонування інфінітива у грецькій мові елліністично-римського періоду (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Позамовні фактори формування мови грецької історичної прози ІІ-ІІІ ст. (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Поняття комунікативної особистості у контексті одномовного і мультимовного лінгвокультурологічного дослідження (Голубовська Ірина Олександрівна)

Розвиток красномовства та грецька історіографічна традиція (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Синтаксична пацієнтивність / агентивність sub specie особливостей етнічної ментальності (на матеріалі безособових речень української та російської мов) (Голубовська Ірина Олександрівна)

Синтаксичні особливості мови твору Арріана ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ як відображення архаїзаторських тенденцій у грецькій мові ІІ-ІІІ ст. (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Семантика і функції демінутивів у поетичній творчості Тараса Шевченка (Руда Наталя Вікторівна)

Структурно-семантичний аналіз давньогрецьких фразеологізмів із компонентом-орнітонімом (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Тенденції аттикізму та грецьке мовознавство елліністично-римського періоду (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Універсалізм і релятивізм крізь призму явища концептуалізації (Письменна Юлія Олександрівна)

Універсальне й ідіоетнічне у мовній репрезентації категорії демінутивності (Руда Наталя Вікторівна)

Фонетичні засоби архаїзації мови істориками ІІ-ІІІ ст.: система вокалізму (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Фонетичні особливості койне (Лазер-Паньків Олеся Василівна)

Фразеологія мов як індикатор типу культури (Голубовська Ірина Олександрівна)

Функціонально-прагматичний аналіз темпоральних значень у грецькій мові Нового Завіту (Поліщук (Шадчина) Анна Сергіївна)

 

Залишити відповідь