Тематичний план курсу

Тема 1: Світове значення античної культури.

Література. Питання для самоконтролю.

КУЛЬТУРА ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Тема 2: Географія Стародавньої Греції (північна Греція: Епір, Фессалія; центральна Греція: Дорида, Етолія, Акарнанія, Беотія, Аттика; південна Греція: Ахея, Арголіда, острови Егейського моря): рельєф, корисні копалини, внутрішні води; клімат, рослинний та тваринний світ; населення Давньої Греції.

Презентація. Література. Питання для самоконтролю.

Тема 3: Егейська культура (ІІІ тис. – ХІІ ст. до н. е.). Цивілізація давнього Криту: періодизація, відкриття та історія вивчення критських палаців; суспільні і політичні відносини, релігія Криту; мистецтво (архітектура, фресковий живопис, кераміка); занепад критської цивілізації. Кикладська культура. Елладська культура: періодизація; мікенська культура: писемність, суспільне життя, державне управління; релігія, мистецтво (архітектура, живопис); кінець мікенської цивілізації. Колонізація ІІ тис. до н. е. (Троянська війна) та переселення дорійців.

Презентація. Література. Питання для самоконтролю.

Тема 4.:Культура Греції гомерівського періоду (ХІІ-ІХ ст. до н. е.). Пісенна творчість: аеди і рапсоди. “Гомерівське питання”. Поеми Гомера як основне джерело відомостей про культуру Греції ХІІ-ІХ ст. до н. е. Структура суспільства, організація влади та війська Греції гомерівського періоду. Розвиток ремесла, приватне життя, релігія, писемність, фольклор, ігри. Мистецтво (архітектура, кераміка: “геометричний стиль”, скульптура).

Презентація. Література. Питання для самоконтролю.

Тема 5: Культура Греції періоду архаїки (VIII-VI ст. до н. е.). Велика колонізація (західний напрямок; північний та східний напрямок; південний напрямок). Розвиток міст та товарно-грошових відносин: розвиток торгівлі; система мір та ваги; поява монет; сільське господарство. Державний устрій: аристократія і демос; запис звичаєвого права; формування класичного рабства; тиранія в Афінах: Драконт, Солон, Пісістрат, Клісфен; Спарта: реформи Лікурга; приватне життя. Олімпійська релігія. Форми культа, свята. Містичні течії в релігії. Зародження філософії: натурфілософи (Фалес, Анаксимандр, Геракліт, Піфагор, Ксенофан, Парменід, Емпедокл). Література: кінець епосу (Гесіод) та початок лірики (Архілох, Тіртей, Феогнід, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Піндар, Мімнерм, Солон, Стесіхор, Івік, Алкман, Симонід, Бакхілід); історіографія: творчість логографів. Мистецтво: архітектура (формування архітектурних ордерів); скульптура (куроси та кори); кераміка: панування “східного” (“килимового”) стилю; чорнофігурний вазопис; виникнення та панування червонофігурного вазопису; живопис.

Презентація. Література. Питання для самоконтролю.

Тема 6: Культура Греції класичного періоду (V-IV ст. до н. е.). Класична Греція у V ст. до н. е.: загальний огляд політичних подій (Греко-перські війни; Пелопонеська війна); афінська демократія як політична система; державний лад у Спарті. Класична Греція у IV ст. до н. е.: криза класичного грецького полісу, відродження тиранії, звеличення Македонії. Культура класичної епохи: а) повсякденне життя та побут: спосіб життя; заняття давніх греків; житло, одяг, їжа; родина, становище жінки; виховання та освіта; фізична культура та спорт; б) грецький театр: аттична трагедія (Есхіл, Софокл, Ерипід); аттична комедія (Арістофан, Менандр); в) розквіт філософської думки: Анаксагор; Демокрит; софісти (Протагор, Горгій); Сократ; кініки (Антисфен, Діоген); гедонічна школа (Арістіпп, Феодор); Платон; Арістотель; г) розвиток наукової думки: медицина (Гіпократ); д) мистецтво: архітектура (Гіпподам); скульптура (Фідій, Мирон, Поліклет, Кефісодот, Пракситель, Скопас, Лісіпп); живопис; вазопис та прикладне мистецтво; е) ораторське мистецтво (Лісій, Ісократ, Демосфен); історіографія (Геродот, Фукідід, Ксенофонт, Ефор, Феопомп).

Презентація. Література. Питання для самоконтролю.

Тема 7: Культура Греції елліністичного періоду (338-30 рр. до н. е.). Огляд політичних подій: держава Александра Македонського та її розпад (елліністичний Єгипет; держава Селевкідів; континентальна Греція та острови). Елліністична релігія: містицизм, магія та окультизм. Філософія: стоїчна школа (Зенон); школа Епікура; скептична школа (Піррон); емпірична школа. Наука: математика та механіка (Архімед, Евклід, Герон); географія (Піфей, Ератосфен, Страбон, Птолемей); астрономія (Арістарх, Гіппарх); медицина; біологія (Феофраст); філологія (Зенодот Ефеський, Ератосфен, Арістофан з Візантія, Арістарх Самофракійський, Аполлоній Родоський, Каллімах з Кірени, Кратет Мальський). Ораторське мистецтво: азіанізм та аттикізм. Історіографія: Полібій, Павсаній, Діодор, Тімей. Александрійська поезія: Каллімах, Аполлоній Родоський, Феокрит. Мистецтво: архітектура та будівництво; скульптура; живопис.

Презентація. Література. Питання для самоконтролю.

КУЛЬТУРА ДАВНЬОГО РИМУ

Тема 8: Природа та населення Давньої Італії. Природні умови Апенінського півострова; населення Аппенінського півострова в давнину.

Презентація. Література. Питання для самоконтролю.

Тема 9: Етруська цивілізація (ІІІ тис. – І ст. до н. е.). Загальний огляд “етруської проблеми”. Періодизація історії етруської культури. Головні історико-політичні події у житті етрусків. Географія Етрурії: ландшафт, головні міста етрусків. Політична та суспільна організація етрусків: царі, магістрати, аристократи, раби, вільновідпущеники, клієнти; армія, флот. Економічне життя в Етрурії: сільське господарство, металургія, торгівля. Приватне життя та побут етрусків: обряди, релігія (боги, демони; жерці, гаруспіки, священні книги, ворожіння), писемність (алфавіт, засоби письма), дозвілля (спорт, музика), одяг, їжа. Етруське мистецтво: основні етапи розвитку етруського мистецтва; архітектура та містобудівництво; скульптура, вироби з бронзи, живопис, кераміка, ювелірні вироби.

Презентація. Література. Питання для самоконтролю.

Тема 10: Рим в епоху царів (753-509 рр. до н. е.). Виникнення міста Рим: міф та дійсність. Суспільно-політичні відносини у Римі царського періоду, політичні реформи. Інституції, впроваджені царями. Особливості економічного розвитку (сільське господарство; ремесла; торгівля). Релігійні уявлення римлян царського періоду.

Презентація. Література. Питання для самоконтролю.

Тема 11: Культура Риму епохи Республіки (509-31 рр. до н. е.). Соціально-політичний розвиток Італії в період Республіки: огляд історичних подій (завоювання Римом Італії, війни Риму у V ст. до н. е., гальська навала, самнітські війни, Пунічні війни, війни з кельтами, І триумвірат, вбивство Цезаря, ІІ триумвірат); державний устрій (народні збори, сенат, магістратури); боротьба плебеїв з патриціями. Економічний розвиток Риму у період Республіки: сільське господарство; ремесло та торгівля. Приватне життя; релігійні уявлення, східні культи, астрологія, окультизм. Література: народні пісні; початок прози; поезія: сатири; Гай Валерій Катул; рання творчість Горація та Вергілія; драматургія: Тіт Лівій Андронік, Гней Невій, Тіт Макцій Плавт, Теренцій, Луцій Акцій; ателана та мім; історична проза: аналістика; Гай Юлій Цезар; Гай Салюстій Крісп; Корнелій Непот. Філософія: Тіт Лукрецій Кар, Марк Тулій Ціцерон. Розвиток риторики: політичне та судове красномовство (Гай та Тіберій Гракхи, Луцій Ліциній Крас, Квінт Гортензій Гортал); школа “латинської риторики”; Марк Тулій Ціцерон. Наука: Варрон та його послідовники. Мистецтво: архітектура; живопис; скульптура.

Презентація. Література. Питання для самоконтролю.

Тема 12: Рим в епоху принципату (31 р. до н. е. – 14 р. н. е.). Принципат: нова система державного управління; зовнішня політика; соціальна політика Октавіана. Філософська думка у період принципату. Наука: Марк Веррій Флакк, Марк Віпсаній Агріпа, Вітрувій. Розвиток красномовства: Аврелій Фуск, Марк Порцій Латрон, Луцій Цестій Пій. Історіографія: Тіт Лівій, Діонісій Галікарнаський, Діодор Сицилійський. Поезія: Публій Вергілій Марон, Квінт Горацій Флак, Публій Овідій Назон. Мистецтво: архітектура; скульптура; живопис.

Презентація. Література. Питання для самоконтролю.

Тема 13: Культура Римської імперії (I-V ст. н. е.).

І. Римська імперія у І-ІІ ст. н. е. Економіка та соціальні відношення у Римській імперії І-ІІ ст. н. е.: політичні події, сімейні традиції, освіта, ремесла, колонат. Література та театр: роман (Аристид Мілетський, Харитон, Ксенофонт Ефеський, Лонг, Геліодор, Гай Петроній, Луцій Апулей); поезія (Марк Анней Лукан, Публій Папіній Стацій, Гай Валерій Флак); байки Федра, епіграми Марка Валерія Марціала, сатири Персія та Деціма Юнія Ювенала; трагедії Сенеки; міми та ателани, пантоміми; історіографія: Велей Патеркул, Квінт Курцій Руф, Валерій Максим, Публій Корнелій Тацит, Гай Светоній Транквіл, Плутарх, Корнелій Непот, Аппіан, Арріан. Риторика: Марк Фабій Квінтіліан; друга софістика (Полемон, Герод Аттик, Фаворин, Елій Аристид, Лукіан). Наука: енциклопедизм (Авл Корнелій Цельс, Гай Пліній Секунд Старший); медицина (Клавдій Гален, Соран Ефеський), зоологія та ботаніка (Еліан Клавдій), географія та астрономія (Клавдій Птолемей), право (Сальвій Юліан, Мазурій Сабін, Гай), філологія (Асконій Педіан, Марк Валерій Проб, Авл Гелій), агрономія (Луцій Юній Модерат Колумела). Філософія: еклектизм Луція Аннея Сенеки, Епіктета, Плутарха; Діон Хризостом, Марк Аврелій. Східні культи та раннє християнство.  Мистецтво: архітектура, скульптура, живопис.

Презентація. Література. Питання для самоконтролю.

ІІ. Римська імперія у ІІІ ст. Держава та суспільство: перемога Септимія Севера; едикт Каракали; період “солдатських імператорів”. Філософія: неоплатонізм (Плотін з Лікополя, Ямвліх, Оріген Александрійський, Діонісій Великий); апологети християнства (Тертулліан, Мінуцій Фелікс, Кіпріан, Климент Александрійський). Історіографія: Діон Касій Коккеян, Геродіан. Риторика: Філострат Молодший. Наука: юриспруденція (Емілій Папініан, Ульпіан); Діоген Лаертський, філологія (Акрон, Порфіріон). Мистецтво.

Презентація. Література. Питання для самоконтролю.

ІІІ. Пізня імперія (IV-V ст.). Огляд історичних подій: Медіоланський едикт, адміністративний розподіл імперії; напади варварів; військова реформа; розпад імперії.  Література: християнська література (Цецилій Фірміан Лактанцій, Григорій Назіанський, Григорій Ниський, Василій Великий, Іоан Златоуст, Аврелій Августин; християнські поети: Григорій Назіанський, Синесій Киренський, Амвросій Медіоланський, Аврелій Пруденцій; поезія (Нон з Панаполіса, Мусей, Децім Магн Авзоній, Клавдій Клавдіан, Клавдій Рутилій Намаціан); історіографія (Секст Аврелій Віктор, Амміан Марцелін, Павел Орозій, Сальвіан, Зосім). Філософія (Порфірій, Прокл), риторика (Гімерій, Фемістій, Лібаній, Квінт Аврелій Сіммах). Наука (Марціан Капела, Елій Донат). Мистецтво: архітектура та скульптура, катакомбний живопис.

Презентація. Література. Питання для самоконтролю.

Залишити відповідь