Пояснювальна записка до курсу “Культура Давньої Греції та Риму”

Курс “Культура Давньої Греції та Риму” органічно пов’язаний з курсами, які викладаються студентам спеціальності “Мова та література (класичні мови – давньогрецька, латинська; західноєвропейська мова)” Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема, “Вступ до класичної філології”, “Історія Давньої Греції та Риму”, “Історія античного мистецтва”, “Антична міфологія”, “Історія давньогрецької літератури з читанням авторів” , “Історія римської літератури з читанням авторів”, “Антична риторика”, “Давньогрецька епіграфіка та палеографія”, “Латинська епіграфіка та палеографія”, “Грецька діалектологія”, “Історія античних лінгвістичних учень”, “Історія класичної філології”, “Крито-мікенські написи”.

Він читається у ІV семестрі в обсязі 36 лекційних годин та завершується усним заліком у кінці IV семестру.

Мета та завдання курсу

Курс “Культура Давньої Греції та Риму” має на меті дати студентам цілісне увлення про античність як про фундамент всієї європейської цивілізації, розкрити перед ними різні сторони та аспекти античної культури, такі як антична література, філософія, театр, мистецтво, наука тощо.

Завданнями курсу є ознайомити студентів з основними періодами історії античної культури (Егейська культура, культура Греції гомерівського періоду, культура Греції періоду архаїки, культура Греції класичного періоду, культура Греції елліністичного періоду; етруська цивілізація, культура Риму епохи царів, культура Риму епохи Республіки, культура Риму в епоху принципату, культура Риму в епоху Імперії); окреслити основні чинники культурного розвитку Давньої Греції та Риму від часу зародження культури античного світу до її занепаду. При цьому увага зосереджується на видатних політичних діячах, митцях, письменниках, традиціях та новаторстві кожного етапу розвитку античної культури.

 Структура процесу навчання

Курс “Культура Давньої Греції та Риму” складається з двох частин: “Культура Давньої Греції” та “Культура Давнього Риму”. Весь обсяг лекційного матеріалу розподілено на 13 тем.

Концептуальною основою курсу є хронологічний принцип викладу матеріалу. На нашу думку, це дозволяє студентам простежити певні закономірності та загальні тенденції розвитку античної культури на кожному історичному етапі.

Вимоги до знань та вмінь студентів

Студент, що прослухав курс “Культура Давньої Греції та Риму”, повинен знати:

– часові та просторові межі античної цивілізації;

– основні етапи розвитку античної культури;

– основні характерні риси  культури античності на кожному етапі її розвитку;

– основні культурно-історичні центри та регіони античності, закономірності їх розвитку;

– головні поняття та терміни, пов’язані з античною культурою;

– основних представників грецької та римської культур;

– найвидатніші твори грецького та римського мистецтва;

– вплив античної культури на подальший розвиток світової культури та особливості рецепції окремих культурних тенденцій у сучасному світі;

– основну наукову літературу з курсу.

 Система контролю знань та умови складання заліку

Навчальна дисципліна “Культура Давньої Греції та Риму” оцінюється за модульно-рейтинговою системою; вона складається з одного модуля. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

 Форми поточного контролю

По закінченню кожної частини курсу для перевірки рівня засвоєння студентами викладеного матеріалу проводиться письмове тестування. За кожен тест студент може набрати максимально 30 балів.

Оскільки навчальним планом з курсу “Культура Давньої Греції та Риму” не передбачено семінарських занять, студенти протягом семестру повинні написати два реферати на запропоновані теми (один – з культури Давньої Греції, другий – з культури Давнього Риму). За два реферати студент може отримати максимально 10 балів.

Рейтинг змістового модуля  складається з суми балів, набраних за письмове тестування та за два реферати, і становить максимально 70 балів.

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді усного заліку. Максимальна кількість балів, що студент може отримати під час заліку, становить 30.

Таким чином, за результатами роботи протягом семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою.

ЗМ

Залік

Разом (підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

70

30

100

 

Шкала відповідності:

100-бальна шкала

Оцінка за національною шкалою   та шкалою Університету

90 –   100

зараховано

85 –   89

75 –   84

65 –   74

60 –   64

1 – 59

не зараховано

Залишити відповідь