Сучасні проблеми германського та романського мовознавства

Міністерство освіти i науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет іноземної філології

(кафедра теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики)

Луцький національний технічний університет

(кафедра іноземних мов)

Національний університет “Острозька академія”

(кафедра індоєвропейських мов)

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

“Сучасні проблеми германського та романського мовознавства”

(17-18 квітня 2014 року)

Передбачено роботу секцій за напрямами:

1. Сучасні проблеми міжкультурної комунікації та когнітивної лінгвістики.

2. Традиційні та новітні аспекти лінгвістичних та літературознавчих досліджень.

3. Актуальні проблеми методики викладання іноземних мов.

4. Використання інноваційних технологій в процесі мовної підготовки студентів-філологів.

5. Зіставна етнолінгвістика та термінологія в аспекті мовних та концептуальних картин світу.

6. Varia (приймаються матеріали за іншими напрямками, що відповідають темі конференції).

 

Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів, магістрів взяти участь у конференції. Статтю просимо надіслати на адресу оргкомітету конференції не пізніше 30 березня 2014 року.

Матеріали конференції планується опублікувати.

Стаття має відповідати тематиці збірника наукових праць, що відображається у поставленому зверху зліва УДК, і сучасному стану науки, бути грамотно оформленою. Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7 – 05/1 (Бюлетень ВАК України, 2003, № 1, с.2) стаття повинна мати такі необхідні елементи:

 • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті, постановка завдань;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
 • література, оформлена згідно вимог Держстандарту;
 • резюме і ключові слова (українською мовою після заголовку статті, не менше 3-х рядків);
 • назва статті, прізвище та ініціали автора, резюме і ключові слова (російською та англійською мовами після списку літературних джерел).
 • Увага! До статті подається розширена анотація англійською мовою обсягом не менше 3-х сторінок (після списку літературних джерел). Обсяг статті із розширеною анотацією має бути не менше 11 сторінок.
  • Стаття подається у електронному вигляді (електронною поштою чи на диску) у форматі *.doc, *.docx, *.rtf. Файл назвати за номером тематичного напрямку та прізвищем автора статті, наприклад, 4_Petruk.doc.
  • Поля зверху, знизу, зліва та справа – 20 мм.
  • У тексті використовуються заокруглені дужки.
  • Автор статті відповідає за правильність і вірогідність поданого матеріалу, за точне цитування джерел та посилання на них.
  • Бібліографія до статті повинна включати мінімум 5 літературних джерел, які повинні бути, як правило, за останні 12 років. У посиланні на використані джерела зазначається їх порядковий номер у списку літератури та сторінка, які проставляються у квадратних дужках (наприклад: [5, 28]). Бібліографія складається в алфавітному порядку (спочатку література написана українською мовою, далі – російською, потім – література іншими мовами). Статті без бібліографії редакцією не приймаються.

 Матеріали, що подаються, повинні бути грамотно оформлені – як орфографічно, так і пунктуаційно. Зазвичай стаття повертається авторові, якщо редакційна колегія виявляє в ній більше 5 помилок або не оформлена згідно вимог.

  • Загальна кількість ілюстрацій (креслень, фотокопій, графіків, малюнків, штрихових ескізів тощо), таблиць не повинна перевищувати п’яти (ілюстрації та таблиці входять до загального обсягу статті). Таблиці та ілюстрації мають бути підписані та пронумеровані, всі елементи окремої ілюстрації – згруповані в один об’єкт, якщо вони зроблені як малюнок MS Word.
  • Обсяг статті – від 8 до 13 сторінок тексту (плюс 3 сторінки розширеної анотації англійською мовою) шрифтом 14, Times New Roman через 1,5 інтервал без табуляцій і переносів.
  • НАЗВА по центру, над назвою ліворуч – УДК, праворуч – ініціали, прізвище, під ними – назва міста; після назви – текст.
  • Зміст авторської довідки до статті – на окремому аркуші та в окремому файлі (див. додаток 1).
  • Разом з матеріалами для публікації до 30 березня 2014 року просимо надіслати копію платіжного доручення (скановану квитанцію про оплату участі у конференції (у форматі *.jpg, *.png)) про перерахування на рахунок суми 30 гривень за одну сторінку для відшкодування витрат на видання матеріалів.

Також на вказаний рахунок просимо перерахувати організаційний внесок для участі у конференції у розмірі 80 гривень (розміщення статті на науковому блозі РДГУ, виготовлення програм та сертифікатів про участь у конференції, пересилка поштою сертифікату та збірника матеріалів). Кошти за публікацію та організаційний внесок перераховувати одночасно загальною сумою.

Прохання до учасників, що не мають наукового ступеня та звання, подавати статтю з рецензією наукового керівника.

 • Листи зі статтями та ксерокопіями сплати за статтю та організаційний внесок просимо надіслати не пізніше 30 березня 2014 року на адресу оргкомітету конференції і на вказану нижче електронну адресу.
 • Кошти перераховувати на розрахунковий рахунок 5168 7572 1266 6525 ПриватБанк
 • Цінними листами статті просимо не надсилати.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

Адреса оргкомітету конференції:

кафедра теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики, РДГУ,

вул. Остафова, 31, Рівне, Україна, 33000

e-mail: workrivne@mail.ru (Бігунова Світозара Анатоліївна)

Телефони для довідок:

(0362)26-24-85 – кафедра теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики;

(0362)26-69-68 – деканат факультету іноземної філології;

0677311799 – Бігунова Світозара Анатоліївна

Додаток 1


ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

“ Сучасні проблеми германського та романського мовознавства ”

17-18 квітня 2014 р.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

Прізвище, ім’я та по батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Місце роботи  
Посада  
Службова та домашня адреса  
Телефон  
E-mail  
Тема статті  
Запланована секція  

 

This entry was posted in Анонси конференцій. Bookmark the permalink.

Comments are closed.