МОВНІ ДИСЦИПЛІНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції із міжнародною участю «МОВНІ ДИСЦИПЛІНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ», що відбудеться 13 – 14 листопада 2014 на базі кафедри українознавства та латинської мови  й кафедри іноземних мов Національного фармацевтичного університету (м. Харків).

 Основні напрями роботи конференції

1. Модернізація системи мовної підготовки як одна з умов покращення якості освіти у вищій школі.

2. Актуальні питання сучасної лінгводидактики:

– інноваційні методики викладання української мови;

– особливості викладання української мови як іноземної мови;

– традиційні та інноваційні методики викладання іноземних мов;

– специфіка викладання російської мови як іноземної.

3. Особливості структури й зміcтового наповнення курсу «Латинська мова» відповідно до вимог сучасної медицини та фармацевтичної галузі.

4. Мова і міжкультурна комунікація в контексті професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

5. Формування мовної і мовленнєвої компетенцій у професійній сфері.

6.  Актуальні процеси в сучасній українській мові / російській мові / англійській мові / французькій мові / німецькій мові.

7. Теоретичні й прикладні аспекти перекладу.

8. Створення навчальних посібників і підручників нового покоління.

Мова конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

Можливі форми участі:

 1. публікація на сайтах ІФНМУ (www.ifnmu.edu.ua) та кафедри українознавства та латинської мови НФаУ (ukrlat.nuph.edu.ua);
 2. публікація у збірнику за результатами роботи конференції;
 3. оприлюднення на сайтах ІФНМУ (www.ifnmu.edu.ua) та кафедри українознавства та латинської мови НФаУ (ukrlat.nuph.edu.ua) і публікація у збірнику конференції.

Для участі в роботі конференції необхідно до 31жовтня 2014 г. надіслати вкладеним файлом (формат *.doc або *.rtf) на адресу електронної пошти konferencia_2014@bigmir.net заявку на участь і статтю (до 6 сторінок) або тези доповіді (до 2 сторінок).

Вартість публікації однієї сторінки складає 20 гривень. Послуги відділення зв’язку (для поштового пересилання Вашого примірника матеріалів конференції) – 20 гривень.

Матеріали для участі в конференції, надіслані з 1 до 31 жовтня 2014 року, будуть оприлюднені на сайтах кафедри мовознавства ІФНМУ (www.ifnmu.edu.ua) та кафедри українознавства та латинської мови НФаУ (ukrlat.nuph.edu.ua) для обговорення й прийняття рішення конференції.

До 5 листопада на зазначених сайтах буде вивішений проект рішення конференції, обговорення якого триватиме до 10 листопада. Пропозиції щодо внесення змін до тексту рішення надсилати на адресу електронної пошти konferencia_2014@bigmir.net.

Остаточний текст рішення за результатами роботи конференції буде поданий на сайтах 14 листопада 2014 року.

ВИМОГИДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

 • текстовий редактор Word (будь-яка версія);

 • формат А4;

 • параметри сторінки:
  • поля: верхнє, нижнє –2 см, ліве3 см, праве – 1,5 см;
  • шрифт Times New Roman;
  • кегль основного тексту – 14, анотація, література – 12;
  • абзацний відступ 1,25 см;
  • інтервал – 1,5;
 • перший рядок: вирівнювання ліворуч, напівжирний шрифт – індекс УДК;
 • другий рядок: вирівнювання праворуч, напівжирний шрифт – ім’я і прізвище автора матеріалу;
 • третій рядок: вирівнювання праворуч, світлий курсив – місце роботи автора матеріалу;
 • через пропущений рядок: вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, усі літери великі – назва статті / тез;
 • через пропущений рядок: вирівнювання по ширині, світлий прямий, кегль 14 – основний текст статті / тез; приклади в тексті виділяти курсивом, акцентовані фрагменти – напівжирним курсивом;
 • через пропущений рядок: вирівнювання по ширині. Світлий прямий, кегль 12 – список використаної літератури із заголовком ЛІТЕРАТУРА, вирівняним по центру;
 • сторінки в статті не нумерувати.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 УДК 811.161.2

Олеся Тєлєжкіна

Національний фармацевтичний університет

 ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Текст

Текст

 ЛІТЕРАТУРА

1. Александрова В. В. Креативна система навчання англійської мови / В. В. Александрова // Вісник Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Серія «Мовознавство». – 2008. – Вип. 14. – С. 21 – 25. 2. Вохменцева Е. А. Проектная деятельность учащихся как средство формирования ключевых компетентностей /Е. А. Вохменцева // Актуальные задачи педагогики / Под общ. ред. Г. Д. Ахметовой. – Чита: Молодой ученый, 2011. – С. 58 – 65. 3. Глазова И. В. Применение инновационных технологий как средство активизации обучения студентов в вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 /Глазова Ирина Валентиновна. – М., 2002. – 181 с. 4. Симоненко Т. В. Реалізація інноваційних технологій навчання у процесі формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів-філологів / Т. В. Симоненко // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». – 2009. – Вип. 169. – С. 181 – 186. 5. Хасия Т. В. Педагогические инновационные технологии в вузе / Т. В. Хасия //Актуальные вопросы современной педагогики /Под общ. ред. Г. Д. Ахметовой. – Уфа: Лето, 2011. – 120 – 121.

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю

«МОВНІ ДИСЦИПЛІНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ»,

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Країна  
Місто  
Місце роботи (назва навчального закладу, факультету й кафедри)  
Посада  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Напрям роботи  
Назва секції  
Тема статті  
Контактний телефон службовий  
мобільний  
E-mail (обов’язково)  
Форма участі публікація на сайті університету  
публікація у збірнику  
оприлюднення на сайті університету й публікація у збірнику конференції  

 

This entry was posted in Анонси конференцій. Bookmark the permalink.

Comments are closed.